PHÒNG ĐÀO TẠO

EMAIL: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn
Điện thoại: (028) 38605088 – Fax: (84.8) 38611567

I. Chức Năng

     Phòng Đào tạo là phòng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường bao gồm các hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp, và Sơ cấp.

     Là phòng chức năng chính  giúp Hiệu trưởng toàn bộ lĩnh vực  Đào tạo và phát triển Nhà trường.

II. Nhiệm Vụ

1.
 
Nghiên cứu, đề xuất phương án phát triển nhà trường, tham mưu cho Hiệu trưởng  công tác tổ chức và bổ nhiệm cán bộ trong khối Đào tạo.
2. Xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng qui  hoạch, kế hoạch đào tạo.
3.
 
Xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, kết hợp với các khoa tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học.
4. Tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.
5. Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai, thực hiện các văn bản pháp qui về đào tạo.
6.
 
Soạn thảo các văn bản, qui định về công tác đào tạo để hướng dẫn các nghiệp vụ về công tác giáo vụ, kế hoạch đào tạo.
7. Tổ chức và thực hiện  công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
8.
 
Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê báo cáo về công tác đào tạo theo qui định của cơ quan  quản lý cấp trên và Hiệu trưởng.
9. Xây dựng tiến độ giảng dạy, phối hợp với các khoa xây dựng thời khóa biểu cho các lớp.
10. Kết hợp với các Khoa tổ chức nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy.
11. Xây dựng quan hệ với các doanh nghiệp để liên kết đào tạo có địa chỉ.
12.
 
Phối hợp với các Khoa đề xuất công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác thi đua khen thưởng và  xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.
13.
 
Lưu trữ kết quả đào  tạo, chứng chỉ nghề, chứng nhận bậc thợ; Cấp  phát bằng tốt nghiệp cho học sinh chính qui, quản lý hồ sơ học sinh, các biểu mẫu đào tạo.
14. Tổ chức công tác hội giảng, thi học sinh giỏi cấp Trường trở lên.
15. Chuyển giao phương pháp giảng dạy mới cho giáo viên và quản lý các thiết bị dạy lý thuyết công nghệ mới.
16. Thường trực Hội đồng tư vấn kỹ thuật đầu tư  xây dựng và mua sắm thiết bị đào tạo.
17.
 
Thường trực Hội đồng đào tạo Nhà trường, Hội đồng thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, tuyển sinh, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Trường.
18. Xây dựng các dự án của Trường
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Quyền Hạn
1. Trưởng phòng được sử dụng con dấu của nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh Hiệu trưởng.
2. Xác nhận kết quả học tập của học sinh
3. Kiểm tra và đề nghị xử lý các cá nhân và tập thể vi phạm trong quá trình đào tạo.
4.
 
Trực tiếp đề nghị bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên của phòng.

III. Cơ Cấu Tổ Chức

Về tổ chức trong phòng có các tổ nghiệp vụ sau:

                                       – Tổ Kế hoạch;

                                       – Tổ giáo vụ;
                                       – Tổ Tuyển sinh;
                                       – Tổ Xây dựng các dự án của Trường.

Biên chế của phòng
                                      – 01  Trưởng phòng,  01  Phó phòng;
                                      – Các Tổ trưởng, Tổ phó nghiệp  vụ;
                                      – Các chức danh cụ thể và các nhân viên khác.
Trưởng phòng và Phó phòng, Tổ trưởng, Tổ phó  do Hiệu trưởng ký bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

IV. Nguyên Tắc Hoạt Động

1. Hiệu trưởng điều hành mọi hoạt động của phòng thông qua Trưởng phòng.
2.
 
Trưởng phòng điều hành mọi hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong phòng.
3.
 
Phó phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được phân công.
4.
 
Tổ trưởng tổ nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ do phòng giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và nhiệm vụ của tổ nghiệp vụ.
5.
 
Cán bộ, nhân viên trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được giao.
6.

 

Trong trường hợp Hiệu trưởng làm việc trực tiếp với Phó trưởng phòng và cán bộ, nhân viên của phòng thì Phó trưởng phòng và cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với Trưởng phòng.
7.
 
Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.