CHUẨN ĐẦU RA 
NGHỀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ
 
1. Giới thiệu nghề đào tạo
   1.1. Tên nghề: Xây dựng Cầu Đường bộ
   1.2. Mã nghề : 50580303
   1.3. Bậc đào tạo: Cao đẳng
   1.4. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
   1.5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương
   1.6. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:  Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
2. Vị trí việc làm tại doanh nghiệp:
– Nhân viên kỹ thuật cho các đơn vị thi công;
– Trưởng/ Phó các bộ phận phụ trách các tổ đội xây dựng duy tu, bảo dưỡng các công trình cầu đường bộ.
– Giám sát viên cho các công ty tư vấn, các ban quản lý, sở giao thông;
– Thí nghiệm viên trong các phòng LAS;
3. Chuẩn đầu ra của nghề xây dựng cầu đường bộ
   3.1. Chuẩn kiến thức
   – Giải thích được các quy định và kí hiệu của bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công công trình cầu, đường bộ;
   – Trình bày được nội dung công tác khảo sát địa hình công trình cầu, đường bộ;
   – Trình bày được trình tự các bước thi công và nghiệm thu các hạng mục công trình cầu, đường bộ;
   – Giải thích được quy trình tổ chức thi công và kiểm tra nghiệm thu các công trình, hạng mục công trình cầu, đường bộ;
   – Trình bày được nội dung công tác thí nghiệm, kiểm tra chất lượng của bê tông xi măng, nhựa, cát, đá, … 
   – Trình bày được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
   – Trình bày được các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
   3.2. Chuẩn kỹ năng
   – Đọc được bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công công trình cầu, đường bộ;
   – Triển khai được các hạng mục công trình từ hồ sơ thiết kế ra thực địa.
   – Sử dụng được các thiết bị trắc đạc trong công tác thi công và nghiệm thu công trình cầu, đường bộ;
   – Đo vẽ được bình đồ hiện trạng, vẽ được trắc dọc, trắc ngang tuyến đường.
   – Tính toán được chi phí xây lắp các hạng mục công trình cầu, đường bộ.
   – Tổ chức được một tổ, đội trực tiếp thi công, nghiệm thu các hạng mục, công việc của công trình cầu, đường bộ có quy mô vừa và nhỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
   – Lập được hồ sơ hoàn công trong quá trình xây dựng theo đúng quy trình, quy phạm;
   – Thực hiện được một số thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng của bê tông xi măng, nhựa, cát, đá, …  theo quy trình quy phạm;
   3.3. Chuẩn thái độ
   – Tác phong công nghiệp, có tính kỷ luật và trách nhiệm trong công việc;
   – Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
   – Năng động, sáng tạo trong học tập và làm việc, luôn có ý chí vươn lên, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức nghề nghiệp;
   – Quan hệ tốt với các đồng nghiệp, đối tác và mọi người xung quanh;
–    Trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.
4. Các kỹ năng khác
– Kỹ năng làm việc theo nhóm;
– Kỹ năng thuyết trình;
– Kỹ năng giao tiếp;
– Kỹ năng lập kế hoạch;
– Kỹ năng ra quyết định.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn
– Có khả năng tự học và tìm hiểu trong môi trường công tác để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức xây dựng, đáp ứng đòi hỏi với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
– Sau khi tốt nghiệp người học có thể học liên thông lên đại học.