Sáng 17/6, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt được nghe Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi, Trưởng khoa Dân vận Học viện Cán bộ TPHCM trình bày các nội dung trọng tâm của chuyên đề. Trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo các cơ sở đảng chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua; kéo bè, kéo cánh; nói một đằng, làm một nẻo; nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền các đơn vị lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Theo Phan Trường Giang_Trang điện tử Đảng bộ Thành Phố Hồ Chí Minh