Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao:

NĂM 2017:

  • Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước: Xem chi tiết
  • Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước: Xem chi tiết
  • Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước: Xem chi tiết
  • Quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước: Xem chi tiết