KẾ HOẠCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2019

Ngày Môn thi Các lớp Phòng thi Ghi chú
06/01/2020

(Buổi sáng)

Chính trị CĐ12ĐCN1, CĐ12ĐCN2, CĐ12KTL1, CĐ12KTL2, CĐ12CK1, CĐ12CK2, CĐ12CK3, CĐ12S1, CĐ12S2, CĐ12S3, CĐ12S4, CĐ12S5, CĐ12S6, CĐ12S7, CĐ12KT, CĐ12XD và vắng rớt các khóa trước 101, 102, 103, 201, 202, 203, 307, 401, 402, 403, 502, 503
TC12ĐCN, TC12KTL1, TC12KTL2, TC12CK, TC1S1,TC12S2, TC12KT, và vắng rớt các khóa trước 10, 11, 14, 17, HT1
07/01/2020

(Buổi sáng)

Lý thuyết nghề CĐ11S1, CĐ11S2, CĐ11S3, CĐ11S4, CĐ11S5, CĐ11S6 101, 102, 103, 201, 202, 307
CĐ11CK1; CĐ11CK2

CĐ9CK1;TC10CK1,2; TC11CK1,2

203, 401
CĐ11KTL

TC10KTL1,2;TC11KTL2

402
CĐ11ĐCN, CĐ10ĐCN 403
CĐ11KT 502
08/01/2020

(Buổi sáng)

Thực hành kế toán máy CĐ11KT 302
09/01/2020

(Buổi sáng)

Thực hành sổ sách kế toán CĐ11KT 102
30/12/2019- 10/01/2020

(Cả ngày)

Thực hành nghề Các lớp thi

thực hành nghề

Xưởng thực hành các khoa

* Ghi chú:
– HSSV đi thi mang theo thẻ HSSV hoặc chứng minh nhân dân.
– HSSV có mặt tại phòng thi lúc 07h30’

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)