KẾ HOẠCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM 2019

Ngày Môn thi Các lớp Phòng thi Ghi chú
22/07/2019
(BUỔI SÁNG)
CHÍNH TRỊ CĐ11KTL, TC11KTL1,2; TC10KTL1,2;

CĐ10CK1; TC11CK1; TC10CK1,2; TC11S1

HT1
23/07/2019
(BUỔI SÁNG)
LÝ THUYẾT NGHỀ CĐ10CK1, CĐ10CK2

TC10CK1, TC10CK2

TC11CK1, TC11CK2

HT A

(Khu nhà 6 tầng)

CĐ10ĐCN 101
CĐ10KTL 102
TC10ĐCN 103
TC11ĐCN 201
TC10KTL1, TC10KTL2,

 TC9KTL1

202
203
TC11S1 307
TC11KTL1, TC11KTL2 502
503
CĐ10S1, CĐ10S2 401
402
403
24/7/2019- 26/7/2019
(CẢ NGÀY)
THỰC HÀNH NGHỀ Các lớp thi
thực hành nghề
Xưởng thực hành các khoa

* Ghi chú:
– HSSV đi thi mang theo thẻ HSSV hoặc chứng minh nhân dân.
– HSSV có mặt tại phòng thi lúc 07h30’

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)

Vũ Mạnh Hùng