KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

     Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 đối với hệ Cao đẳng nghề Khóa 9, hệ Trung cấp nghề Khóa 9 + 10; thi tốt nghiệp môn chính trị hệ Cao đẳng  Khóa 11, hệ Trung cấp Khóa 10 + 11 và thi các môn văn hóa Trung cấp Khóa 9 + 10 như sau:

Ngày Nội dung Ghi chú
14/12/2018 Khoa đề xuất danh sách tiểu ban ra đề thi, chấm thi (có sự tham gia của doanh nghiệp), coi thi, thời gian thi thực hành nghề, lý thuyết nghề (phút), hình thức thi lý thuyết nghề  (vấn đáp, tự luận…).
04/01/2019 – Khoa nộp danh sách HSSV dự thi tốt nghiệp về phòng Đào tạo (kèm đơn xin dự thi tốt nghiệp đã được Ban giám hiệu ký).     – Các khoa nộp đề thi, đáp án, thang điểm về phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề.

07/01/2019

– Hội đồng thi tốt nghiệp họp xét tư cách HSSV dự thi.

– Công bố danh sách HSSV được dự thi tốt nghiệp.

LỊCH THI:

Ngày thi Môn thi Buổi thi
09/01/2019

(Thứ 4)

Môn Văn hệ Trung cấp Khóa 9 + 10.

Môn Lý hệ Trung cấp Khóa  9 + 10.

Sáng

Chiều

10/01/2019

(Thứ 5)

Môn Lý thuyết nghề hệ Cao đẳng nghề Khóa 9 và hệ Trung cấp nghề Khóa 9 + 10.

 Môn  Hóa hệ Trung cấp Khóa  9 và 10.

Sáng

Chiều

11/01/2019

(Thứ 6)

Môn Thực hành nghề hệ Cao đẳng nghề Khóa 9 và hệ Trung cấp nghề Khóa 9 + 10.

Môn Toán hệ Trung cấp Khóa 9 + 10.

Cả ngày

Chiều

12/01/2019

(Thứ 7)

Môn Chính trị hệ Cao đẳng  Khóa 11, hệ Trung cấp khóa 10 + 11 và các khóa trước vắng, rớt.

Sáng

*Thời gian:      – Buổi sáng: bắt đầu 7h30’

                        – Buổi chiều: bắt đầu 13h30’

*Ghi chú:
– Các khoa chủ động triển khai tổ chức thi lại (nếu có), ôn tập thi tốt nghiệp theo kế hoạch của Khoa đã được Hiệu trưởng duyệt và đôn đốc học sinh, sinh viên hoàn tất học phí trước ngày xét tư cách dự thi tốt nghiệp.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu