KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

 I. MỤC ĐÍCH
 – Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng khóa 10; hệ Trung cấp khóa 10 và khóa 11;
 – Tiếp tục động viên, tuyên dương các học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp; khen thưởng các học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập;
 – Tăng cường sự liên kết giữa Nhà trường và học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; phát huy vai trò của cựu sinh viên trong việc tuyên truyền hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian: lúc 8h30 ngày 17/8/2019 (thứ 7)
2. Địa điểm: Hội trường Khu A – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III (Số 73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh).
3. Thành phần tham dự:
 – Ban Giám hiệu;
 – Trưởng, phó các phòng chức năng;
 – Trưởng, phó khoa và giáo viên chủ nhiệm các lớp tốt nghiệp;
 – Học sinh, sinh viên các lớp khóa 11,12 đang học được khoa cử tham dự (04 học sinh, sinh viên mỗi lớp);
 – Tất cả học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2019.
4. Kinh phí tổ chức buổi lễ. (Theo bản dự toán kinh phí)
5. Tổ chức thực hiện.
 + Phòng Đào tạo:
 – Chuẩn bị các quyết định tốt nghiệp, bảng điểm, bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, giấy khen;
 – Phụ trách chụp ảnh lưu niệm, viết bài đăng Website Trường.
  + Phòng Công tác HSSV- Đoàn thanh niên:
 – Làm người dẫn chương trình (MC);
 – Chuẩn bị lễ phục, ổn định trật tự, điểm danh, hướng dẫn HSSV các lớp tham dự Lễ;
 – Phụ trách trang trí, khánh tiết.
 + Phòng Quản trị Hành chính: Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng.
 + Các khoa:
 – Tích cực, chủ động tuyên truyền, động viên học sinh, sinh viên đăng ký và tham dự Lễ. Danh sách học sinh, sinh viên đăng ký tham dự nộp về phòng Công tác HSSV hạn cuối ngày 14/8/2019;
 – Thông báo các giáo viên chủ nhiệm lớp tốt nghiệp tham dự Lễ;
 – Cử 04 học sinh, sinh viên mỗi lớp đang học khóa 11, 12 tham dự buổi Lễ; gửi danh sách HSSV về phòng Công tác HSSV chậm nhất ngày 14/8/2019;
 – Nhắc nhở học sinh, sinh viên mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh, sinh viên, mặc trang phục lịch sự khi tham dự Lễ (nhận bằng tốt nghiệp).
     Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên. Yêu cầu các phòng, khoa phối hợp, triển khai thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu