Ban lãnh đạo khoa:

         Trưởng khoa          :    ThS. Nguyễn Đức Mão                  Số đt: 0918.100.321
         Phó Trưởng khoa :    ThS. Giang Văn Tiến                     Số đt: 0909.259.157                                

     Giáo vụ khoa:     CN. Nguyễn Thị Mý

Các tổ bộ môn trực thuộc:

Hiện tại khoa có 3 tổ bộ môn:
                      1. Tổ bộ môn Động cơ:
.                         Tổ trưởng: ThS. Giang Văn Tiến.

                      2. Tổ bộ môn Điện ô tô: 
                          Tổ trưởng: ThS. Huỳnh Văn Xí.

                      3. Tổ bộ môn Gầm ô tô:
                          Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Quang Nghiệm.

Danh sách giáo viên, nhân viên trong khoa:

STT Họ và tên giảng viên Nhiệm vụ Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trình độ chuyên môn
1 Vũ Mạnh Hùng Giáo viên SPDN Thạc sĩ
2 Nguyễn Đức Mão Giáo viên SPDN Thạc sĩ
3 Giang Văn Tiến Giáo viên SPDN Thạc sĩ
4 Huỳnh Văn Giáo viên SPDN Thạc sĩ
5 Nguyễn Quang Nghiệm Giáo viên SPDN Thạc sĩ
6 Nguyễn Văn Chấn Giáo viên SPDN Thạc sĩ
7 Phạm Hồng Liêm Giáo viên SPDN Thạc sĩ
8 Lê Văn Hồng Giáo viên SPDN Thạc sĩ
9 Hà Quốc Lịch Giáo viên SPDN Thạc sĩ
10 Nguyễn Minh Đức Giáo viên SPDN Thạc sĩ
11 Nguyễn Văn Tấn Trung Giáo viên SPDN Thạc sĩ
12 Đậu Xuân  Văn Giáo viên SPDN Thạc sĩ
13 Võ Văn Chan Giáo viên SPDN Thạc sĩ
14 Nguyễn Quốc Việt Giáo viên SPDN Thạc sĩ
15 Lương Duyên Thiện Giáo viên SPDN Thạc sĩ
16 Nguyễn Quang Trưởng Giáo viên SPDN Thạc sĩ
17 Đặng Chí Nguyện Giáo viên SPDN Kỹ sư
18 Nguyễn Hữu Lương Giáo viên SPDN Kỹ sư
19 Phạm Viết Cường Giáo viên SPDN Kỹ sư
20 Nguyễn Minh Khương Giáo viên SPDN Kỹ sư
21 Nguyễn Thị Kiều Trưng Giáo viên SPDN Kỹ sư ĐCN
22 Trương Minh Hiếu KTV thiết bị SPDN Thạc sĩ
23 Nhữ Thị Thắm Quản lý kho SPDN Trung cấp