TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TW III CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC                    Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN  NHẬN HỌC BỔNG

(Học kỳ I, Năm học 2016 – 2017)
STT Mã số Họ và tên TBC-L1 Xếp loại học tập Điểm rèn luyện Xếp loại rèn luyện Ghi chú
Lớp CĐ8S1
1 14CDN1 – 024 Đặng Ngọc Sơn 8,2 Giỏi 80 Tốt
2 14CDN1 – 019 Nguyễn Minh Nhựt 8,0 Giỏi 81 Tốt
Lớp CĐ8S2
1 14CDN1 – 060 Nguyễn Tấn Sang 8,0 Giỏi 86 Tốt
2 14CDN1 – 057 Ngô Vĩnh Phước 7,9 Khá 88 Tốt
Lớp CĐ8S3
1 14CDN1 – 110 Hà Quốc Trọng 8,3 Giỏi 89 Tốt
2 14CDN1-115 Trần Phú Vinh 7,9 Khá 80 Tốt
3 14CDN1-111 Bùi Minh Trường 7,8 Khá 75 Khá
Lớp CĐ9S1
1 15CDN1 – 017 Nguyễn Quốc Phục 8,4 Giỏi 93 Xuất sắc
2 15CDN1 – 037 Hồ Thiên Trang 8,1 Giỏi 93 Xuất sắc
3 15CDN1-013 Phạm Hoàng Nhiên 8,0 Giỏi 91 Xuất sắc
Lớp CĐ9S2
1 15CDN1 – 060 Nguyễn Thành Định 8,1 Giỏi 82 Tốt
2 15CDN1-051 Đào Vũ Trung Hiếu 7,7 Khá 81 Tốt
Lớp CĐ9S3
1 15CDN1 – 209 Nguyễn Hoài Nghĩa 8,2 Giỏi 80 Tốt
2 15CDN1-208 Đỗ Văn Nghiệp 7,9 Khá 82 Tốt
Lớp CĐ10S1
1 16CDN1 – 033 Huỳnh Đức Song Toàn 7,9 Khá 78 Khá
2 16CDN1 – 013 Châu Quang Lợi 7,5 Khá 79 Khá
3 16CDN1 – 021 Lê Năng Phát 7,5 Khá 78 Khá
Lớp CĐ10S2
1 16CDN1 – 069 Tăng Phước Thịnh 7,4 Khá 76 Khá
2 16CDN1 – 061 Hồ Thiện Nguyên 7,0 Khá 81 Tốt
3 16CDN1 – 068 Nguyễn Bảo Thiện 7,0 Khá 71 Khá
THỨ HAI ngày 08 tháng 5 năm 2017 lúc 08h30′ các bạn đem theo CMND lên phòng tài chính nhận tiền