Khoa Cơ bản trực thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung Ương III