Đăng ngày: 3 Th11 2017

ĐOÀN KHỐI CƠ SỞ BỘ GTVT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TW III
Số: 07/TB-ĐTN
———-
Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tổ chức lớp đoàn viên mới
“Lớp đoàn viên 35 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố’’
Năm 2017
——————————–

     Căn cứ kế hoạch số 05-KH/ĐTN ngày 28/09/2017 của Ban chấp hành Đoàn Khối về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2017). Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo về việc tổ chức lớp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 35 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân thành phố’’ năm 2017 với nội dung như sau:
1. Nội dung:
– Tổ chức lớp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 35 năm ngày truyền thống Thanh niên công nhân thành phố’’, năm 2017
2. Đối tượng:
– Là học sinh, sinh viên Trường Cao Đẳng GTVT TW III trong độ tuổi từ 15 – 30
(Có danh sách kèm theo).
3. Thời gian và địa điểm:
– Tổ chức vào lúc 07h 30 ngày 11/11/2017(Thứ 7).
– Tại Hội trường 1 Trường Cao đẳng GTVT TW III.
Để công tác tổ chức được thành công, đề nghị các Chi đoàn và các cá nhân có tên trong danh sách tham gia lớp học thực hiện nghiêm túc thông báo này.

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ