Cơ cấu Khoa Điện công nghiệp gồm:

SO DO TO CHUC

Ban lãnh đạo khoa:

         Quyền Trưởng khoa:         ThS. Hoàng Văn Tân
         Giáo vụ khoa:                     CN. Lê Thị Dung

Các tổ bộ môn trực thuộc:

Hiện tại khoa có 3 tổ bộ môn:
         1. Tổ bộ môn Điện Lạnh:

.        Trưởng bộ môn: Lê Ngọc Hưng

         2. Tổ bộ môn Điện công nghiệp: 
         Trưởng bộ môn: ThS. Phan Thị Kim Tuệ

        3. Tổ bộ môn điện tử công nghiệp.
         Trưởng bộ môn: ThS. Vương Văn Trung

Danh sách giáo viên, nhân viên trong khoa:

STT Họ và tên giảng viên Trình độ chuyên môn Chức vụ Điện thoại liên hệ Địa chỉ email
1 Hoàng Văn Tân ThS. Tự động hóa Q. Trưởng khoa 0937.790.369 [email protected]
2 Lê Ngọc Hưng KS.Điện công nghiệp/ Điện lạnh Trưởng bộ môn Điện lạnh 0903.662.785 [email protected]
3 Phan Thị Kim Tuệ ThS. Lý luận và PPDH Trưởng bộ môn Điện công nghiệp 0915.207.876 [email protected]
4 Vương Văn Trung ThS. Tự động hóa Trưởng bộ môn Điện tử 0912.412.068 [email protected]
5 Nguyễn Thị Hồng Hà ThS. Tự động hóa Tổ Trưởng Công đoàn khoa 0909.104.243 [email protected]
6 Nguyễn Giang Nam KS. Nhiệt – Đện lạnh Giảng viên 0903.681.541 [email protected]
7 Lê Xuân Thịnh KS.Nhiệt – Điện lạnh Giảng viên 01222.064.449 [email protected]
8 Phan Thành Sinh Lộc KS.Công nghệ nhiệt lạnh Giảng viên 0918.793.600 [email protected]
9 Vũ Thị Thương KS.Công nghệ nhiệt lạnh Giảng viên 0902.914.487 [email protected]
10 Nguyễn Minh Lợi ThS. Tự động hóa Giảng viên 0908.420.798 [email protected]
11 Tiết Hớn Lộc ThS. Thiết bị mạng & Nhà máy điện Giảng viên 0945.581.405 [email protected]
12 Trần Trường Sanh KS. Kỹ thuật điện và điện tử Giảng viên 0974.766.844 [email protected]
13 Đặng Huấn KS. Điện – Điện tử Giảng viên 0913.183.228
14 Đỗ Trọng Thanh ThS. Lý luận và PPDH Giảng viên 0976.145.779 [email protected]
15 Đỗ Trịnh Phong KS. Điện – Điện tử Giảng viên 0933.060.229 [email protected]
16 Phan Thị Thu Thảo ThS. Sư phạm DN QTP. Vật tư 0988.661.854 [email protected]
17 Nguyễn Hoài Vũ ThS. Kỹ thuật điện QTP. Quan hệ QT 0918.203.960 [email protected]