♦ BAN LÃNH ĐẠO KHOA:

Trưởng khoa:ThS. Nguyễn Thanh Hải                        Số ĐT: 090.3788.989          

Giáo vụ khoa: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang              Số ĐT: 091.6347.905

♦ Các tổ bộ môn trực thuộc:

Hiện tại khoa có 2 tổ bộ môn:

  1. Tổ bộ môn Tài chính – Kế toán: Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thanh Hải quản lý kiêm nhiệm
  2. Tổ bộ môn Quản trị doanh nghiệp: Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG KHOA:

STT Họ và tên giảng viên Nhiệm vụ Trình độ nghiệp

vụ sư phạm

Trình độ

chuyên môn

1 Nguyễn Thanh Hải Giáo viên SPDN Thạc sĩ
2 Nguyễn Thị Diễm Thúy Giáo viên SPDN Thạc sĩ
3 Phạm Văn Khoa Giáo viên SPDN Cử nhân
4 Vũ Thị Hoàng Oanh Giáo viên SPDN Thạc sĩ
5 Ngô Thị Hàn Ly Giáo viên SPDN Thạc sĩ
6 Lê Thị Hải Xuân Giáo viên SPDN Thạc sĩ
7 Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên SPDN Thạc sĩ