1. Thầy Vũ Thế Đoàn: Trưởng Khoa 
  2. Thầy Đặng Văn Tuân: Tổ trưởng
  3. Thầy Đinh Văn Cam
  4. Thầy Trần Tiến Anh
  5. Thầy Mai Xuân Viên
  6. Thầy Bùi Văn Lâm