I. CHỨC NĂNG

  Khoa Xây dựng Công trình Giao thông là đơn vị chuyên môn trực thuộc trường: Đào tạo và bồi dưỡng người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề Xây dựng Cầu đường bộ ở trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, và Sơ cấp thuộc các ngành nghề: Xây dựng cầu đường bộ, Vận hành máy thi công nền, Vận hành máy thi công mặt, Xếp dỡ cơ giới tổng hợp.

II. NHIỆM VỤ

1Chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập các hoạt động giáo dục theo chương trình của Khoa.

2. Chủ động công tác tuyển sinh ngành nghề đào tạo.

3.Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng thời khóa biểu cho các lớp thuộc chuyên môn khoa quản lý.

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các hoạt động giáo dục theo chương trình kế hoạch hàng năm của nhà Trường.

5. Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu giáo trình môn học, ngân hàng đề thi kết thúc mô đun/môn học, bảng quy trình các mô đun / môn học.

6. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy, học tập nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo.

7. Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính theo kế hoạch đào tạo, dự trù các chi phí cho công tác đào tạo.

8. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh, an toàn về kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy.

9. Thực hiện nâng cấp, sửa chữa máy móc, trang thiết bị.

10. Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.

11. Đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh, sinh viên tiến hành thực tập kết hợp sản xuất có hiệu quả trong học tập, rèn luyện tay nghề của từng học sinh, sinh viên.

12. Tổ chức việc dự giờ, phân tích, trao đổi, rút kinh nghiệm bồi dưỡng thực tế và nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ giảng dạy cho giáo viên.

13. Thực hiện báo cáo kết qủa đào tạo, giáo dục định kỳ cho Nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng.

14. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo, giáo dục của học sinh, sinh viên.

15. Trực tiếp đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên.

16. Trực tiếp xem xét đánh giá và dề nghị công nhận chất lượng đội ngũ giáo viên.

……