I. CHỨC NĂNG

  Khoa Xây dựng Công trình Giao thông là đơn vị chuyên môn: Đào tạo và bồi dưỡng người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề Xây dựng Cầu đường bộ ở trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, và Sơ cấp 

II. NHIỆM VỤ

1. Thực hiện công tác tuyển sinh nghề Xây dựng Cầu đường bộ.
2. Đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch, chương trình đào tạo nghề Xây dựng Cầu đường bộ.
3. Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng thời khóa biểu cho các lớp thuộc chuyên môn khoa quản lý.
4. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy kiến thức, kỹ năng, kế hoạch thực tập cho học sinh, sinh viên theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Trường.
5. Tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo.
6. Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc chuyên môn của khoa phụ trách.
7. Tổ chức việc dự giờ, phân tích, trao đổi, rút kinh nghiệm bồi dưỡng thực tế và nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ giảng dạy cho giáo viên.
8. Thực hiện báo cáo kết qủa đào tạo, giáo dục định kỳ cho Nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng.
9. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo, giáo dục của học sinh, sinh viên.
10. Trực tiếp đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên.
11. Tổng hợp kết qủa học tập của học sinh, sinh viên đề nghị Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên của Khoa.
12. Thành viên của Hội đồng đào tạo Nhà trường và các hội đồng tuyển sinh, hội đồng xét lên lớp, xét thi đua, xét tốt nghiệp của Nhà trường.
13. Tổ chức liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị trong phạm vi nghề đào tạo của khoa.