Ban lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa              : Thầy Vũ Thế Đoàn                  Số ĐT: 0918.906.485
Phó Trưởng khoa      :
ThS. Lâm Thị Nhã                   Số ĐT: 0989.303.084

Các tổ bộ môn trực thuộc:

Hiện tại khoa có 3 tổ b môn:

1. Tổ bộ môn Cầu:
Tổ trưởng: ThS. Trần Mỹ Thanh
2. Tổ bộ môn Đường:
Tổ trưởng: ThS. Lâm Thị Nhã.
3. Tổ bộ môn Thực hành – Thí nghiệm:
Tổ trưởng: KS. Nguyễn Văn Lực.  
4. Tổ bộ môn Máy Xây dựng
Tổ trưởng: Đặng Văn Tuân

Danh sách giáo viên, nhân viên trong khoa:

STT Họ và tên  Nhiệm vụ Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trình độ chuyên môn
1 Vũ Thế Đoàn Giáo viên SPDN Kỹ sư
2 Nguyễn Văn Lực Giáo viên SPDN Kỹ sư
3 Vũ Khắc Trữ Giáo viên SPDN Thạc sỹ
4 Trần Mỹ Thanh Giáo viên SPDN Thạc sỹ
5 Hoàng Thế Nguyên Giáo viên SPDN Thạc sỹ
6 Nguyễn Đức Lập Giáo viên SPDN Thạc sỹ
7 Lê Thị Tường  Vi  Giáo viên SPDN Thạc sỹ
8 Lâm Thị Nhã Giáo viên SPDN Thạc sỹ
9 Hoàng Bảo Giáo viên SPDN Kỹ sư
10 Phạm Lê Minh Giáo viên SPDN Thạc sỹ
11 Đinh Thụy  Linh Giáo vụ   Cử nhân