Căn cứ trên thực địa và theo hồ sơ thiết kế Cán bộ kỹ thuật định vị trí và cao độ nền hạ hướng dẫn cho xe cơ giới xây dựng thi công.