MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA
KHOA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

Sinh viên lớp CĐ7XD thực hành nén mẫu BTXM tại phòng thí nghiệm

                  Sinh viên lớp CĐ7XD thực hành Nén mẫu BTXM tại phòng thí nghiệm

Sinh viên lớp CĐ7XD thực hành thí nghiệm Xác định độ kéo dài của bitum

             Sinh viên lớp CĐ7XD thực hành thí nghiệm Xác định độ kéo dài của bitum

Sinh viên lớp CĐ7XD thí nghiệm Nén mẫu BTXM tại phòng thí nghiệm

                  Sinh viên lớp CĐ7XD thí nghiệm Nén mẫu BTXM tại phòng thí nghiệm

Sinh viên lớp CĐ6XD3 thực hành Trắc địa tại sân thực hành

                          Sinh viên lớp CĐ6XD3 thực hành trắc địa tại sân thực hành

Sinh viên lớp CĐ5XD2 thực hành Gia công thép tại xưởng

                                Sinh viên lớp CĐ5XD2 thực hành Gia công thép tại xưởng

Sinh viên lớp CĐ4XD thực hành Trắc địa tại sân thực hành

                      Sinh viên lớp CĐ4XD thực hành Trắc địa tại sân thực hành

Sinh viên lớp CĐ7XD thực hành Tin học tại phòng thực hành

                           Sinh viên lớp CĐ7XD thực hành Tin học tại phòng máy tính

                                         Hình ảnh Thầy – Trò trên sân tập

Hình ảnh học viên thực hiện các bài kiểm tra trước khi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

                             Hình ảnh học viên thực tập ngoài công trường

Thiết bị Xác định độ kéo dài của nhựa

                                         Thiết bị xác định Độ kéo dài của nhựa

Máy khoan lấy lõi bê tông nhựa

                                              Máy khoan lấy lõi bê tông nhựa