LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ KHỐI HS-SV

KHỐI CAO ĐẲNG:                                                                                           

Mã trận Ngày Giờ Sân Trận đấu Trọng tài

VÒNG 1 ( Loại trực tiếp)

1 20/3/2019 17h00 Sân 1 CĐ11S1 CĐ12ĐCN1

 VÒNG 2 ( Loại trực tiếp)

I

25/3/2019 16h30 Sân1 CĐ11S3 CĐ11S4
II 25/3/2019 17h30 Sân1 CĐ12S7 CĐ12ĐCN2
II 25/3/2019 16h30 Sân2 CĐ12CK1 CĐ12S5
VI 25/3/2019 17h30 Sân2 CĐ12S2 CĐ11S6

V 27/3/2019 16h30 Sân1 CĐ12S3 CĐ11ĐCN
VI 27/3/2019 17h30 Sân1 CĐ12S6 CĐ12XD
VII 27/3/2019 16h30 Sân2 CĐ11S5 CĐ12S4
VIII 27/3/2019 17h30 Sân2 CĐ12CK3 Thắng vòng 1
BẢNG A
1 1/4/2019 16h30 Sân1 CĐ12S6 CĐ12S7
2 1/4/2019 17h30 Sân1 CĐ12S5 CĐ11S6
3 3/4/2019 16h30 Sân2 CĐ12S6 CĐ11S6
4 3/4/2019 17h30 Sân2 CĐ12S7 CĐ12S5
5 10/4/2019 16h30 Sân2 CĐ12S6 CĐ12S5
6 10/4/2019 17h30 Sân2 CĐ12S7 CĐ11S6
BẢNG B
7 1/4/2019 16h30 Sân2 CĐ11ĐCN CĐ11S4
8 1/4/2019 17h30 Sân2 CĐ11S5 CĐ12CK3
9 5/4/2019 16h30 Sân2 CĐ11ĐCN CĐ12CK3
10 5/4/2019 17h30 Sân2 CĐ11S4 CĐ11S5
11 12/4/2019 16h30 Sân1 CĐ11ĐCN CĐ11S5
12 12/4/2019 17h30 Sân1 CĐ11S4 CĐ12CK3
BÁN KẾT
13 15/4/2019 16h30 Sân2 NHẤT A NHÌ B
14 15/4/2019 17h30 Sân2 NHẤT B NHÌ A
TRANH HẠNG BA
15 19/4/2019 16h30 Sân2 THUA BK1 THUA BK2
CHUNG KẾT
16 19/4/2019 17h30 Sân2 THẮNG BK1 THẮNG BK2

Khối Trung Cấp 

Mã Trận     Ngày Giờ Sân                                  Trận Đấu Trọng Tài

 BẢNG A

1 3/4/2019 16h30 SÂN1 TC12S1   TC12ĐCN  
2 3/4/2019 17h30 SÂN1 TC12KTL1   TC11KTL1  
3 8/4/2019 16h30 SÂN1 TC12S1   TC11KTL1  
4 8/4/2019 17h30 SÂN1 TC12ĐCN   TC12KTL1  
5 10/4/2019 16h30 SÂN1 TC12S1   TC12KTL1  
6 10/4/2019 17h30 SÂN1 TC12ĐCN   TC11KTL1  

BẢNG B

7 5/4/2019 16h30 SÂN1 TC12S2   TC10KTL2  
8 5/4/2019 17h30 SÂN1 TC12CK   TC12KTL2  
9 8/4/2019 16h30 SÂN2 TC12S2   TC12KTL2  
10 8/4/2019 17h30 SÂN2 TC10KTL2   TC12CK  
11 15/4/2019 16h30 SÂN1 TC12S2   TC12CK  
12 15/4/2019 17h30 SÂN1 TC10KTL2   TC12KTL2  

BÁN KẾT

13 17/4/2019 16h30 SÂN1 NHẤT A   NHÌ B  
14 17/4/2019 17h30 SÂN1 NHẤT B   NHÌ A  

TRANH HẠNG BA

15 19/4/2019 16h30 SÂN1 THUA BK1   THUA BK2  

CHUNG KẾT

16 19/4/2019 17h30 SÂN1 THẮNG BK1   THẮNG BK2

 

 TM.BAN TỔ CHỨC

Thái Huy Quảng