QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TRUNG ƯƠNG III

     Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III;
     Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BGTVT ngày 23/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III;
     Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy;
     Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Bãi bỏ các văn bản trước đây về Công tác học sinh, sinh viên có nội dung không còn phù hợp.
Điều 3. Trưởng các Phòng, khoa, giáo viên, học sinh-sinh viên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Vũ Đức Thiệu

Xem quyết định tại đây
Xem quy chế Học sinh – Sinh viên tại đây