THỜI KHÓA BIỂU

LỊCH KHẢO SÁT MOĐUL/MÔN HỌC Tháng 12 năm 2019
KẾ HOẠCH THI/KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC Tháng 1&2 năm 2020
KHOA CƠ BẢN Tháng 12 năm 2019
Tháng 1&2 năm 2020
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tháng 12 năm 2019
Tháng 01 năm 2020
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Tháng 12 năm 2019
Tháng 1&2 năm 2020
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Tháng 12 năm 2019
Tháng 1&2 năm 2020
KHOA KINH TẾ Tháng 11 năm 2019
Tháng 12 năm 2019
KHOA XÂY DỰNG Tháng 12 năm 2019
Tháng 1&2 năm 2020