THỜI KHÓA BIỂU

LỊCH KHẢO SÁT MOĐUL/MÔN HỌC Tháng 9 năm 2019
KẾ HOẠCH THI/KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC Tháng 9 năm 2019
KHOA CƠ BẢN Tháng 5 năm 2019
Tháng 6&7 năm 2019
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tháng 8 năm 2019
tháng 9 năm 2019
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Tháng 8 năm 2019
Tháng 9 năm 2019
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Tháng 8 năm 2019
Tháng 9 năm 2019
KHOA KINH TẾ Tháng 8 năm 2019
Tháng 9 năm 2019
KHOA XÂY DỰNG Tháng 8 năm 2019
Tháng 9 năm 2019