THỜI KHÓA BIỂU

KHOA CƠ BẢN Tháng 9 năm 2017
Tháng 10 năm 2017
KHOA KINH TẾ Tháng 5 năm 2017
Tháng 6 năm 2017
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tháng 9 năm 2017
Tháng 10 năm 2017
KHOA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Tháng 5 năm 2017
Tháng 6 năm 2017
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Tháng 9 năm 2017
Tháng 10 năm 2017
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Tháng 9 năm 2017
Tháng 10 năm 2017
TKB CÁC LỚP HỌC KỸ NĂNG MỀM  Tháng 9 năm 2016
Tháng 10 năm 2016
KẾ HOẠCH THI/KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC Tháng 10 năm 2017