THỜI KHÓA BIỂU

LỊCH KHẢO SÁT MOĐUL/MÔN HỌC Tháng 12 năm 2019
KẾ HOẠCH THI/KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC Tháng 7 năm 2020
KHOA CƠ BẢN Tháng 6 năm 2020
Tháng 7 năm 2020
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tháng 6 năm 2020
Tháng 7 năm 2020
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Tháng 6 năm 2020
Tháng 7 năm 2020
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Tháng 6 năm 2020
Tháng 7 năm 2020
KHOA KINH TẾ Tháng 6 năm 2020
Tháng 7 năm 2020
KHOA XÂY DỰNG Tháng 12 năm 2019
Tháng 1&2 năm 2020
Tháng 5 năm 2020