THỜI KHÓA BIỂU

LỊCH KHẢO SÁT MOĐUL/MÔN HỌC Tháng 5 năm 2019
KẾ HOẠCH THI/KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC Tháng 5 năm 2019
KHOA CƠ BẢN Tháng 4 năm 2019
Tháng 5 năm 2019
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tháng 4 năm 2019
Tháng 5 năm 2019
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Tháng 4 năm 2019
Tháng 5 năm 2019
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Tháng 4 năm 2019
Tháng 5 năm 2019
KHOA KINH TẾ Tháng 4 năm 2019
Tháng 5 năm 2019
KHOA XÂY DỰNG Tháng 1&2 năm 2019
Tháng 3 năm 2019