THỜI KHÓA BIỂU

KHOA CƠ BẢN Tháng 6 năm 2018
Tháng 8 năm 2018
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tháng 8 năm 2018
Thời khóa biểu tháng 8 khóa 12
Tháng 9 năm 2018
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Tháng 8 năm 2018
Thời khóa biểu tháng 8 khóa 12
Tháng 9 năm 2018
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Tháng 8 năm 2018
Tháng 9 năm 2018
KHOA KINH TẾ Tháng 6 năm 2018
Tháng 9 năm 2018
KHOA XÂY DỰNG Tháng 8 năm 2018
Tháng 9 năm 2018
KẾ HOẠCH THI/KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC Tháng 9 năm 2018