THÔNG BÁO
V/v thu nộp đoàn phí năm 2018

         Căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thu nộp đoàn phí tại các đơn vị Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc;
         Thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2018 của Đoàn khối cơ sở Bộ GTVT và Đoàn Trường Cao đẳng GTVT TW III.
         Nay BCH Đoàn Trường thông báo tới các Chi đoàn trực thuộc việc thu đoàn phí  năm 2018 như sau:
1./. Đối với các chi đoàn Liên khoa, Trung tâm.
–  Tiến hành thu đoàn phí năm 2018, mức thu 5.000đ/1 tháng/1đoàn viên.
2./. Đối với các chi đoàn hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp Khóa IX, X, XI.
– Tiến hành thu đoàn phí năm 2018, đối với các Chi Đoàn thuộc Khóa X, XI, mức thu như sau:  2000đ/tháng/đoàn viên x 12 tháng = 24000đ/đoàn viên.
– Tiến hành thu đoàn phí năm 2018, đối với các Chi Đoàn thuộc Khóa IX, mức thu như sau:  2000đ/tháng/đoàn viên x 09 tháng = 18000đ/đoàn viên.
        Ban chấp hành các chi đoàn trực thuộc triển khai thu và nộp đoàn phí theo thông báo. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá, phân loại công tác Chi đoàn và đoàn viên năm 2018, đề nghị BCH các Chi đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc.
     Chậm nhất là ngày 25/5/2018 (Thứ 6) các Chi đoàn phải hoàn tất việc nộp đoàn phí cho Đoàn Trường, nộp tại văn phòng Đoàn thanh niên. Mọi chi tiết xin liên hệ với Đ/C Trịnh Xuân Đức – Ủy viên BCH Đoàn trường; ĐTDĐ: 0938012685.

BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ