THÔNG BÁO
Về việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2019

     Căn cứ Kế hoạch số 1557 /KH-HĐPH ngày 25/10/2019 về việc tổ chức ngày hội pháp luật năm 2019;
     Căn cứ Kế hoạch số 73-KH/ĐTN, ngày 30/9/2019 của Đoàn Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019.
       Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình cho học sinh-sinh viên cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
– Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh-sinh viên góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung:
– Tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn cho sinh viên Cao đẳng.
– Phiên tòa giả định xét xử vụ án giao thông đường bộ.
– Thay nhớt xe Honda miễn phí.
3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
+/ Thời gian: 07h15’đến 11h30’ ngày 08 tháng 11 năm 2019 (Thứ 6).
+/ Địa điểm: Hội trường Giảng đường A và Sân trước Giảng đường A.
+/ Đối tượng: Sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 13 trong toàn Trường.
Lưu ý: – Lịch học bù sáng thứ 6 ngày 08/11/2019 sẽ chuyển sang học vào thứ 7 ngày 16/11/2019 (Phòng Công tác HS-SV kiểm tra giám sát theo Thời khóa biểu);
         Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng CT.HS-SV tổng hợp danh sách HS-SV tham gia để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 của HS-SV và căn cứ xét thi đua công tác giáo viên Chủ nhiệm năm 2020.
        Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu