THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tập huấn  Kỹ năng lái xe mô tô an toàn Đợt 2 năm 2019

           Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2019 của Trường Cao đẳng GTVT TW III. Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình cho học sinh-sinh viên cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
     Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh-sinh viên, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung:
– Tập huấn Kỹ năng lái xe mô tô an toàn và xử lý một số tình huống có thể xảy ra khi tham gia giao thông.
3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
+/ Thời gian: 02 ngày 15 và 16 tháng 06 năm 2019. Từ: 08h00’ đến 17h00’.
+/ Địa điểm: Sân tập lái xe trước Khu giảng đường A.
+/ Đối tượng: Học sinh – sinh viên trong toàn Trường có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Việt Nam.
     Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

              

Vũ Đức Thiệu