THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT
và Hội thi kỹ năng lái xe an toàn Đợt 2 năm 2018

            Căn cứ quyết định số 1101/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 đối với Trường Cao đẳng GTVT TW III;
            Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình cho học sinh-sinh viên cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
     Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh-sinh viên, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung:
– Phổ biến, thi luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn bằng mô hình trên máy.
– Thi thực hành kỹ năng lái xe an toàn và xử lý một số tình huống có thể xảy ra khi tham gia giao thông.
– Đăng ký “Biển số xe không vi phạm luật giao thông”.
– Thay nhớt xe Honda miễn phí
3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
+/ Thời gian: Từ: 07h30’ đến 11h30’ ngày 15 tháng 09 năm 2018 (Thứ 7).
+/ Địa điểm: Hội trường Khu giảng đường mới và sân tập lái xe trước Khu giảng đường.
+/ Đối tượng: Học sinh-sinh viên  Khóa 12 hệ Cao đẳng và Trung cấp thuộc các Khoa: Cơ khí chế tạo; Điện công nghiệp; Xây dựng CTGT; Kinh tế.
+/ Đối với Khoa Cơ khí động lực nhà Trường sẽ tổ chức vào Đợt 3 .
Lưu ý: Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng CT.HS-SV tổng hợp danh sách HS-SV tham gia để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019 của HS-SV và căn cứ xét thi đua công tác giáo viên Chủ nhiệm năm 2018.
     Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu