TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG NĂM:

Năm 2017: