Thực hiện theo công văn số 12378/BGTVT-VSTBPN ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III luôn đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Nhà trường thường xuyên tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Hình ảnh biểu tượng của chiến dịch hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:
1. Hưởng ứng tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.
2. Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018.
3. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
4. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.
5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.
6. Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.
7. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
8. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
9. Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
10. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
/Xuân Toàn/