“Giáo dục cho công dân kiến thức về quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Hàng năm, Nhà trường phối hợp cùng với các giảng viên thuộc Trường Đại học Trần Đại Nghĩa để tổ chức Giáo dục quốc phòng và an ninh cho HSSV. Năm nay, Nhà trường sẽ tổ chức cho hơn 1.000 HSSV thuộc khóa 12 học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tháng 9 và 10 năm học 2018 – 2019.
Và dưới đây là một số hình ảnh:

Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm giáo dục cho HS, SV về những chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng an ninh, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và rèn luyện những kỹ năng quân sự cần thiết, để tuổi trẻ góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khóa học tập, HSSV có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.