KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

Email: [email protected]
Điện thoại liên hệ: (028)39782647

Giới thiệu về đơn vị:

 • Căn cứ Quyết định số 74/-BLĐTBXH ngày 12/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III; 
 • Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/5/2017 của Bộ trưởng nghề Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thành Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III; 
 • Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BGTVT ngày 23/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III; 
 • Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-TCCB ngày 25/5/2009 của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Sư phạm dạy nghề;

Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Chức năng
  • Khoa Sư phạm dạy nghề là đơn vị chuyên môn thuộc Trường: Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề theo qui định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề. Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm dạy nghề.
 2. Nhiệm vụ
  1. Chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và cá hoạt động giáo dục theo chương trình của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động thương binh-Xã hội. 
  2. Chủ động công tác tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 
  3. Phối hợp với các phòng, khoa liên quan sắp xếp thời khoá biểu các lớp học kỹ năng mềm, các lớp nghiệp vụ sư phạm. 
  4. Tổ chức, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch của khoa liên quan và của Trường. 
  5. Tổ chức, thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học. 
  6. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng có trình độ chuyên môn, có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. 
  7. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường, các trung tâm dạy nghề. 
  8. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng dạy học; các lớp bồi dưỡng công nghệ dạy học mới. 
  9. Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học về phương pháp giảng dạy.
  10. Tham gia các hoạt động chuyên môn do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.
  11. Quản lý học liệu (giáo trình, tài liệu chuyên môn). Quản lý và khai thác tốt thư viện đọc và thư viện điện tử.
  12. Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính theo kế hoạch đào tạo, dự trù các chi phí cho công tác đào tạo.
  13. Thực hiện nâng cấp, sửa chữa máy móc, trang thiết bị.
  14. Tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung, quản lý sách và tài liệu thư viện theo quy định của Trường. Quản lý trang thiết bị phòng thực hành giảng day.
  15. Tổ chức việc dự giờ, phân tích, trao đổi, rút kinh nghiệm bồi dưỡng thực tế và nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ giảng dạy cho giáo viên.
  16. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà Trường theo qui định của Hiệu trưởng.
  17. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo giáo dục của học viên do Khoa quản lý.
  18. Trực tiếp đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật giáo viên, giáo vụ và nhân viên do Khoa quản lý.
  19. Trực tiếp xem xét đánh giá và đề nghị công nhận chất lượng đội ngũ giáo viên.
  20. Quản lý giáo viên, nhân viên và học viên theo nghề thuộc chuyên môn của Khoa phụ trách.
  21. Chủ động xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong Khoa.
  22. Thành viên của Hội đồng đào tạo Nhà trường và các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp của Nhà trường.
  23. Được liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị khác trong phạm vi nghề đào tạo của Khoa.
  24. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và hoạt động dịch vụ có thu.
  25. Tham gia hoạt động của Ban Thanh tra đào tạo.
  26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức:

 • Trưởng phòng: Phan Thị Kim Tuệ
 • Phó trưởng phòng:
 • Số lượng CBCNV: 6

Thông tin hoạt động:

 1. Bộ môn Kỹ năng mềm
  • Tổ chức giảng dạy môn Kỹ năng mềm cho học sinh – sinh viên trình độ Cao đẳng và Trung cấp. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giảng viên còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, công tác quản lý học sinh sinh viên và các công tác đoàn thể khác.
  • Với trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, Bộ môn Kỹ năng mềm đã và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương sáng mẫu mực cho học sinh – sinh viên noi theo.
 2. Bộ môn Giáo dục thể chất
  •  Tổ chức giảng dạy môn Giáo dục Thể chất trình độ Trung cấp và cao đẳng theo nhiệm vụ được phân công tại trường. Các giảng viên vững về chuyên môn, có phương pháp giảng dạy hiệu quả, có khả năng nghiên cứu khoa học; có năng lực lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao cho cán bộ viên chức và học sinh – sinh viên của Nhà trường đạt chất lượng và hiệu quả.
 3. Bộ môn Sư phạm dạy nghề
  • Tổ chức giảng dạy các môn Kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh- sinh viên chính quy trình độ Cao đẳng và Trung cấp.
  • Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề cho nhà giáo GDNN và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng hạng chức danh nhà giáo GDNN.
  • Triển khai bồi dưỡng, tập huấn các phương pháp dạy học và nghiên cứu Khoa học thuộc lĩnh vực sư phạm GDNN.

Hình ảnh tập thể khoa Sư phạm dạy nghề
Đang cập nhật

All in one