I. CHỨC NĂNG:

1.
 
Khoa Cơ khí động lực là đơn vị chuyên môn thuộc Trường: Đào tạo và bồi dưỡng người lao động có  kiến thức, kỹ năng về nghề ô tô.
2.
 
Khoa  đảm nhận việc đào tạo người học ở trình độ Cao đẳng, Trung cấp nghề, trung cấp và các trình độ thấp hơn.
3.

 

Khoa Cơ khí động lực  đã và đang được nhà nước hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, chương trình, giáo trình, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề để  hướng tới đạt cấp độ đào tạo quốc tế theo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn từ 2011 – 2015.

II. NHIỆM VỤ:

1.
 
Đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch, chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô của hệ Cao đẳng, Trung cấp.
2.
 
Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Trường.
3. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh nghề Công nghệ ô tô. 
4.  Xây kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn về ngành, nghề cho giáo viên trong khoa.
5. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình,  tài liệu môn học/mô đun.
6.
 
Xây dựng kế hoạch tài chính theo kế hoạch đào tạo, các dự trù chi phí cho đào tạo và hoạt động các bộ phận thuộc khoa.
7. Xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong khoa.
8. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho Nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng.
9.
Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo giáo dục của học sinh sinh viên do khoa quản lý.