BẢNG ĐiỂM TỔNG KẾT KẾT QuẢ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2016-2017
LỚP CĐ8S2
TT HỌ VÀ TÊN BDSC HT điều hòa KK trên ô tô Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô Kỹ thuật kiểm định ôtô SCBD HT phanh ABS SCBD HT NL động cơ xăng SCBD HT phun xăng điện tử Thực hành mạch điện cơ bản Điểm TBC Xếp loại học tập
1 Phạm Trung Bột 7.0 7.6 7.3 6.7 7.5 7.4 6.4 7.2 Khá
2 Nguyễn Minh Cảnh 7.4 7.5 7.2 6.9 6.6 7.3 6.7 7.1 Khá
3 Đỗ Ngọc Cường 6.2 5.1 6.6 6.3 1.3 7.2 5.4 5.3 TB 
4 Nguyễn Phú Đạt 6.9 7.9 8.2 7.1 7.8 7.7 7.0 7.6 Khá
5 Phan Chí Đạt 6.5 7.9 6.5 6.5 7.5 8.0 6.6 7.2 Khá
6 K’ Giang 6.2 6.5 7.6 5.7 7.7 6.9 7.0 6.8 TB khá
7 Lâm Mai Hòa 7.4 7.5 7.9 6.7 7.4 7.7 7.0 7.4 Khá
8 Lê Trọng Huy 6.4 7.3 7.3 6.2 7.0 7.8 7.9 7.1 Khá
9 Nguyễn Tuấn Mạnh 6.6 7.8 7.9 6.1 8.1 8.8 7.2 7.6 Khá
10 Phan Hoài Nam 7.6 7.1 7.0 6.1 6.1 7.8 6.8 7.0 Khá
11 Ngô Vĩnh Phước 7.6 8.0 7.7 7.3 8.8 7.8 7.4 7.9 Khá
12 Nguyễn Thanh Phương 6.7 7.4 7.3 6.5 6.4 7.1 6.8 6.9 TB khá
13 Nguyễn Xuân Quang 7.3 8.0 7.4 7.1 8.8 8.1 7.8 7.8 Khá
14 Nguyễn Tấn Sang 7.8 8.1 7.4 6.8 9.0 8.4 7.7 8.0 Giỏi
15 Nguyễn Thanh Tâm 7.7 7.6 7.6 6.5 8.0 7.6 6.9 7.5 Khá
16 Nguyễn Văn Thương 7.6 7.5 7.7 6.3 7.5 7.3 7.8 7.4 Khá
17 Nguyễn Đình Trai 6.0 6.6 6.6 4.4 6.5 6.4 5.4 6.1 TB khá
18 Phạm Văn Trọng 6.4 7.3 6.7 4.2 6.1 6.7 6.3 6.4 TB khá
19 Lê Thanh 7.1 6.7 6.3 6.6 6.3 6.8 5.8 6.6 TB khá