Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban khuyến học

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG III

     Căn cứ Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
     Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/01/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III, trên cơ sở Trường Trung học GTVT TW III;
     Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BGTVT ngày 23/03/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III;
     Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/5/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III thành Trường Cao đẳng GTVT TW III;
     Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên.

     QUYẾT ĐỊNH:

 1. Điều 1. Thành lập Ban khuyến học của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (có danh sách kèm theo).
 2. Điều 2. Ban khuyến học có nhiệm vụ phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh, sinh viên xây dựng quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khuyến học. Tuyên truyền vận động cán bộ, giảng viên, công nhân viên, các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân ngoài xã hội tự nguyện đóng góp gây dựng quỹ khuyến học của Trường.
 3. Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

DANH SÁCH BAN KHUYẾN HỌC
              (Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/CĐGTVTTW III ngày 03/7/2023)

 

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ trong

Ban khuyến học

Địa chỉ

điện thoại

1 Vũ Mạnh Hùng

 

Phó hiệu trưởng Trưởng ban

 

0903.688.567

 

2 Nguyễn Văn Năm Trưởng phòng CTHSSV

 

Phó trưởng ban

 

0915.232.473

 

3 Vũ Cao Cường

 

Phó Giám đốc, Công ty  cơ điện lạnh Bình Minh Én

 

Phó trưởng ban

 

91/9 Hòa Hưng, P.12,

Q.10, Tp.HCM

ĐT: 0938.223.327

 

4 Nguyễn Quang Tuận

 

Giám đốc công ty TNHH cơ khí Quang Huy

 

Ủy viên

 

01 Đ Tân Hiệp 03, Ấp Phú Tây, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM

ĐT: 0903.370.390

 

5 Nguyễn Hoài Vũ Phó trưởng phòng phụ trách phòng Đào tạo Ủy viên

 

0918.203.960
6 Nguyễn Đức Mão

 

Trưởng khoa CKĐL

 

Ủy viên

 

0918.100.321

 

7 Nguyễn Thị Minh Trang

 

Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và quan hệ DN Ủy viên

 

0983.595.694

 

8 Đinh Thị Thu Thủy

 

Phó trưởng phòng TCKT Ủy viên tài chính

 

0908.131.194

 

9  

Nguyễn Thị Tuyết

 

Phó phòng CTHSSV

 

Ủy viên thư ký

 

0978.798.789

 

 

QUY CH
Hoạt động và sử dụng Quỹ khuyến học
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 53/QĐ-CĐGTVTTWIII của Hiệu trưởng)

     Căn cử Điều lệ của Hội khuyển học Việt Nam và các Quy định của Hội khuyến học thành phố Hồ Chí Minh;
     Ban khuyến học trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III ban hành Quy chế hoạt động của Ban khuyến học trường như sau:

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG

 • Điều 1. Tổ chức
  Quỹ Khuyến học (gọi tắt là QUỸ) là tổ chức tự nguyện của trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và các công dân của nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muốn đóng góp vào việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng việc bồi dưỡng nhân tài là học sinh, sinh viên, giảng viên, nhân viên, hỗ trợ một phần kinh phí cho học sinh, sinh viên nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, và HSSV học ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ lao Động – Thương binh và Xã hội quy định.
 • Điều 2. Mục đích
  Tạo nguồn kinh phí và tổ chức các hoạt động khuyến học trong trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III gồm:
  + Miễn học phí cho ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ lao Động – Thương binh và Xã hội quy định;
 • Điều 3. Nguyên tắc
  + Các Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia Quỹ hoàn toàn tự nguyện, mọi thành viên tham gia Quỹ đều được ghi nhận vào sổ truyền thống của Nhà trường, đăng tải trên trang Web của trường và đảm bảo quyền lợi về vật chất và tinh thần.
  +Việc sử dụng Quỹ phải có tác dụng thiết thực, tránh phô trương hình thức hoặc làm theo phong trào, phù hợp các quy định pháp luật và truyền thống văn hóa Việt Nam.
  +Việc hỗ trợ, khen thưởng phải đúng người, đúng đối tượng và có tác dụng động viên chung.
  +Việc sử dụng Quỹ phải công khai, minh bạch và khoa học, không để lãng phí, thất thoát hoặc lạm dụng cho mục đích khác.
 • Điều 4. Hình thức xây dựng Quỹ
  Quỹ được xây dựng từ các nguồn sau:
  + Đóng góp không hoàn lại: các Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện đóng góp một khoản tiền cho Quỹ và không rút lại. Mức đóng góp không phân biệt nhiều ít.
  + Các nguồn khác (nếu có).

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

 • Điều 5. Đối tượng
  Là học sinh, sinh viên đang học tại trường hoặc là đối tượng sẽ vào học tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, sau khi tốt nghiệp THCS.
  + Học bổng trao cho HSSV từ quỹ Khuyến học. Mỗi năm học được trao một lần, số tiền do Ban Khuyển học đề xuất.
 • Điều 6. Tiêu chuẩn xét trao học bổng từ Quỹ
  + HSSV đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được Nhà trường trao học bổng;
  + HSSV người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ;
  + HSSV người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền;
  + Miễn học phí cho HSSV học ngành Cơ khí cắt gọt; Xây dựng cầu đường bộ, hai nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ lao Động – Thương binh và Xã hội quy định.

CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC CỦA QUỸ

 • Điều 7. Hội đồng Quỹ
  1. Thành phần: Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch công đoàn trường, Trưởng phòng Công tác HS-SV, Trưởng phòng Đào Tạo, Trưởng phòng ĐBCL-QHQT, Phó trưởng phòng TCKT, Các doanh nghiệp, Thư ký hội đồng.
  2. Nhiệm vụ Hội đồng Quỹ: Nắm bắt và cho ý kiến về hoạt động của Quỹ thông qua phương tiện thông tin hoặc tổ chức họp 1 đến 2 lần/năm
  3. Thường trực Hội đồng Quỹ:
  + Thành phần do Hội đồng Quỹ bầu chọn và đề cử của các thành viên Hội đồng, gồm 1 Trưởng Ban, 2 phó trưởng Ban và các ủy viên (trong đó có 1 uỷ viên kiêm thư ký).
  + Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Quỹ:
  – Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động.
  – Xét duyệt danh sách hỗ trợ khuyến học.
  – Thực hiện trao tặng hỗ trợ khuyến học.
  – Thường trực Hội đồng quĩ họp ít nhất 01 lần/HK và Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm một số thành phần dể đáp ứng yêu cầu hoạt động.
  – Tuyên truyền, vận động xây dựng và trực tiếp quản lý Quỹ.
  – Thu thập thông tin, lập danh sách và đề xuất hình thức khen thưởng mức hỗ trợ với Hội đồng.
  -Tổ chức thực hiện các công việc quy định tại chương 2.
  – Báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến hoạt động của quĩ.

 CHƯƠNG 4: TÀI CHÍNH CỦA QUỸ

 • Điều 8. Nguồn vốn của quỹ là dóng góp tự nguyện của Cán bộ, viên chức, người lao động trong Nhà trường và các công ty TNHH, các Cán bộ của trường đã nghỉ hưu, người thân cán bộ và ngoài xã hội, thu từ lãi xuất tiền gửi ngân hàng hoặc lãi từ các hoạt động tài chính khác theo đúng quy định của nhà nước. Quỹ không nhận những khoản tiền không rõ nguồn gốc.
 • Điều 9. Khoản chi của Quỹ dùng để chi cho HSSV trong diện được thụ hưởng.
  Được trích không quá 5% khoản thu từ lãi suất tiền gửi hoặc lãi từ các hoạt động tài chính khác theo đúng quy định của nhà nước để chi cho các công tác tuyên truyền vận động gây dựng Quỹ và công tác văn phòng Quỹ.
 • Điều 10. Toàn bộ số tiền Quỹ gửi vào ngân hàng, hàng năm kế toán Quỹ lập báo cáo ban khuyến học số tiền Quỹ để lập kế hoạch cấp học bổng khuyến học cho HSSV.

CHƯƠNG 5: T CHỨC THỰC HIỆN

 • Điều 11. Ban Khuyến học có nhiệm vụ tổ chức phổ biến cho Cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường và các cá nhân ngoài xã hội, các doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của Quỹ để tuyên truyền, vận động đóng góp tự nguyện xây dựng quỹ ngày càng nhiều, tổng hợp báo cáo thu, chi Quỹ hàng năm cho Ban giám hiệu. Trao học bổng từ Quỹ cho HSSV định kỳ hàng năm.
 • Điều 12. Giao Ban khuyến học quản lý hoạt động và sử dụng Quỹ, phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường để duy trì và phát triển Quỹ khuyến học.
 • Điều 13. Hiệu lực của Quy chế.
  + Quy chế này có hiệu lực sau khi Ban Khuyến học nhà trường thông qua.
  + Trong quá trình thực hiện hàng năm nếu có vấn đề chưa phù hợp sẽ tiếp tục bổ sung, sửa đổi Quy chế để phù hợp với thực tế và đem lại hiệu quả cao nhất.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỸ

 

Có thể bạn quan tâm

All in one