I. CHỨC NĂNG


 
Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy nghề theo qui định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.
Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm dạy nghề.
Thực hiện hoạt động của Thư viện, gồm thư viện đọc và thư viện điện tử trong nhà trường.
Xây dựng và phát triển Thư viện đáp ứng được nhiệm vụ của nhà trường giao.
Xây dựng, quản lý và đảm bảo hoạt động có hiệu quả hệ thống mạng, thiết bị dạy học trong trường.
Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ lên trang web trường.

  II. NHIỆM VỤ:

1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập các hoạt động giáo dục theo chương trình của khoa, của Nhà trường.
2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ Quản trị mạng thiết bị dạy học và tổ Thư viện – in ấn tài liệu.
3. Công tác tuyển sinh ngành, nghề đào tạo.
4. Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng thời khoá biểu cho các lớp thuộc chuyên môn khoa quản lý.
5.
 
Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Trường.
6. Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học.
7.

 

Tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng có trình độ chuyên môn có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề trình độ trung cấp nghề và giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề, hoặc giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề.
8.
 
Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường, các trung tâm dạy nghề.
9.
 
Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng dạy học; các lớp bồi dưỡng công nghệ dạy học mới.
10. Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học về phương pháp giảng dạy.
11. Tham gia các hoạt động chuyên môn do Tổng cục Dạy nghề tổ chức.
12.
 
Bảo trì, sửa chữa, duy trì hệ thống mạng nội bộ, mạng internet cho toàn trường. Hỗ trợ các đơn vị trong trường về máy tính và thiết bị văn phòng.
13. Đảm bảo các phần mềm quản lý đào tạo, các phần mềm chuyên môn hoạt động hiệu quả, liên tục.
14.
 
Quản lý học liệu (giáo trình, tài liệu chuyên môn). Quản lý và khai thác tốt thư viện đọc và thư viện điện tử.
15.
 
Quản lý, phục vụ các thiết bị dạy học lý thuyết; Thực hiện việc in ấn, phô tô tài liệu, giáo trình đúng quy định.
16. Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh theo nghề thuộc chuyên môn của khoa phụ trách.
17. Xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong khoa.
18.
 
Xây dựng kế hoạch tài chính theo kế hoạch đào tạo, các dự trù chi phí cho đào tạo và hoạt động các bộ phận thuộc khoa.
19.

 

Tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung và bảo trì, quản lý – sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng, trang thiết bị dạy học, sách và tài liệu thư viện theo qui định của Hiệu trưởng; đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và an toàn lao động.
20.
 
Trực tiếp xem xét đánh giá và đề nghị công nhận chất lượng đội ngũ giáo viên;  đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh do khoa quản lý.
21. Tổng hợp kết quả học tập của học sinh đề nghị Trường tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh của khoa.
22.
 
Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho Nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng.
23. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo giáo dục của học sinh do khoa quản lý.
24.
 
Thành viên của Hội đồng đào tạo Nhà trường và các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, thi đua của Nhà trường.
25. Được liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị trong phạm vi nghề đào tạo của khoa.