Ban Lãnh đạo khoa:

Q.Trưởng khoa:           Thạc sĩ Phan Thị Kim Tuệ
Giáo vụ khoa:               Nguyễn Thị Xuân