Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-BGTVT ngày 22/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III. 

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tuyển dụng viên chức của Trường năm 2018 với 67 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây.

VIENCHUC 2018