TỔNG HỢP ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN CB, CNV THEO THÁNG

Trang này dành cho Trưởng các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thống kê, đánh giá và nộp bảng tổng hợp điểm thi đua của các nhân trong đơn vị mình về Phòng Tổ chức Cán bộ vào ngày đầu tiên làm việc của mỗi tháng.

Trưởng các đơn vị tự tổ chức đánh giá thi đua từng cá nhân trong đơn vị và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về bảng điểm tổng hợp của đơn vị mình.

Nộp bảng tổng hợp điểm tại đây: Upload File

Mẫu File tổng hợp điểm thi đua đơn vị: Download tại đây

Mẫu File điểm trừ thi đua cá nhân: Dowload tại đây

All in one