HỖ TRỢ HỌC SINH – SINH VIÊN

I. Mẫu đơn dành cho Học sinh – Sinh viên

– Đơn đề nghị miễn giảm học phí
– Mẫu đơn miễn giảm môn học
– Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập hệ Cao đẳng
– Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập hệ Trung Cấp
– Đơn đăng ký học lại sau khi bảo lưu kết quả học tập
– Đơn đăng ký học bổ sung do nhập học muộn
– Đơn xin học lai, thi lại MĐMH
– Đơn xin thi lại tốt nghiệp
– Đơn xin phép nghỉ học
– Giấy yêu cầu
– Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

II. Quyết định, quy định

Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa cho Học sinh – Sinh viên
Quy định thực hiện cơ chế một của cho Học sinh – Sinh viên
Nội dung, thủ tục, thời gian trả kết quả cho HSSV
Quy đinh mức thu lệ phí tại Trường