VietnameseEnglish

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG III

     Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III;

     Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III thành Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III;

     Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BGTVT ngày 23/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III;

     Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;

     Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ Học kỳ I, năm học 2017-2018.Thay thế quyết định số 12/QĐ-CĐNGTVTTWIII ngày 20/4/2017 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy. Ban hành kèm theo quyết định này “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện” của học sinh, sinh viên.

Điều 3. Trưởng các Phòng, khoa, giáo viên, học sinh-sinh viên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Vũ Đức Thiệu

Xem Quyết định ban hành quy chế công tác Học sinh – Sinh viên
Xem Quy chế Học Sinh – Sinh viên
Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện

Có thể bạn quan tâm

VietnameseEnglish