Tên gọi:

– Tiếng Việt:

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung Ương III

– Tiếng Anh:

Central Transport College No.3

Biểu tượng: