LOGO NHẬN DIỆN

Tên gọi:

– Tiếng Việt: Trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương III

– Tiếng Anh: Central Transport College No.3

Biểu tượng:

All in one