THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH THI/KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC Tháng 02 năm 2023
Tháng 03 năm 2023
Tháng 04 năm 2023
Tháng 05 năm 2023
Tháng 06 năm 2023
Tháng 08 năm 2023
Tháng 09 năm 2023
CÁC LỚP VĂN HÓA Tháng 02 năm 2023
Tháng 03 năm 2023
Tháng 04 năm 2023
Tháng 05 năm 2023
Tháng 06 năm 2023
Tháng 08 năm 2023
KHOA CƠ BẢN Tháng 02 năm 2023
Tháng 03 năm 2023
Tháng 04 năm 2023
Tháng 05 năm 2023
Tháng 06 năm 2023
Tháng 08 năm 2023
Tháng 09 năm 2023
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tháng 01-02 năm 2023
Tháng 03 năm 2023
Tháng 04 năm 2023
Tháng 05 năm 2023
Tháng 06 năm 2023
Tháng 08 năm 2023
Tháng 09 năm 2023
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Tháng 01-02 năm 2023
Tháng 03 năm 2023
Tháng 04 năm 2023
Tháng 05 năm 2023
Tháng 06 năm 2023
Tháng 08 năm 2023
Tháng 09 năm 2023
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Tháng 02 năm 2023
Tháng 03 năm 2023
Tháng 04 năm 2023
Tháng 05 năm 2023
Tháng 06 năm 2023
Tháng 08 năm 2023
Tháng 09 năm 2023
KHOA KINH TẾ Tháng 01-02 năm 2023
Tháng 03 năm 2023
Tháng 04 năm 2023
Tháng 05 năm 2023
Tháng 06 năm 2023
Tháng 08 năm 2023
Tháng 09 năm 2023
KHOA XÂY DỰNG Tháng 01-02 năm 2023
Tháng 03 năm 2023
Tháng 04 năm 2023
Tháng 05 năm 2023
Tháng 06 năm 2023

Tháng 08 năm 2023
Tháng 09 năm 2023
KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ Tháng 02 năm 2023
Tháng 03 năm 2023
Tháng 04 năm 2023
Tháng 05 năm 2023
Tháng 06 năm 2023
Tháng 08 năm 2023
Tháng 09 năm 2023
All in one