THỜI KHÓA BIỂU

KẾ HOẠCH THI/KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC Tháng 9 năm 2020
Tháng 10 năm 2020
Tháng 11 năm 2020
Tháng 12 năm 2020
Tháng 01 năm 2021
Tháng 2 & 3 năm 2021
Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
CÁC LỚP VĂN HÓA Tháng 12 năm 2020
Tháng 01 năm 2021
Tháng 2 & 3 năm 2021
Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
KHOA CƠ BẢN Tháng 9 năm 2020
Tháng 10 năm 2020
Tháng 11 năm 2020
Tháng 12 năm 2020
Tháng 1 năm 2021
Tháng 2 & 3 năm 2021
Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tháng 9 năm 2020
Tháng 10 năm 2020
Tháng 11 năm 2020
Tháng 12 năm 2020
Tháng 1 năm 2021
Tháng 2 & 3 năm 2021
Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Tháng 9 năm 2020
Tháng 10 năm 2020
Tháng 11 năm 2020
Tháng 12 năm 2020
Tháng 1 năm 2021
Tháng 2 & 3 năm 2021
Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Tháng 8 năm 2020
Tháng 9 năm 2020
Tháng 10 năm 2020
Tháng 11 năm 2020
Tháng 12 năm 2020
Tháng 1 năm 2021
Tháng 2 & 3 năm 2021
Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
KHOA KINH TẾ Tháng 6 năm 2020
Tháng 7 năm 2020
Tháng 10 năm 2020
Tháng 12 năm 2020
Tháng 1 năm 2021
Tháng 2 & 3 năm 2021
Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
KHOA XÂY DỰNG Tháng 9 năm 2020
Tháng 10 năm 2020
Tháng 11 năm 2020
Tháng 12 năm 2020
Tháng 1 năm 2021
Tháng 2 & 3 năm 2021
Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021