THỜI KHÓA BIỂU

LỊCH SINH HỌC ĐẦU KHÓA, ĐỢT 1, KHÓA 15 Xem chi tiết
KẾ HOẠCH THI/KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC Tháng 4 năm 2022
Tháng 5 năm 2022
CÁC LỚP VĂN HÓA
KHOA CƠ BẢN Tháng 4 năm 2022
Tháng 5 năm 2022
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tháng 4 năm 2022
Tháng 5 năm 2022
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Tháng 4 năm 2022
Tháng 5 năm 2022
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Tháng 4 năm 2022
Tháng 5 năm 2022
KHOA KINH TẾ Tháng 4 năm 2022
Tháng 5 năm 2022
KHOA XÂY DỰNG Tháng 4 năm 2022
Tháng 5 năm 2022