THỜI KHÓA BIỂU

LỊCH SINH HỌC ĐẦU KHÓA, ĐỢT 1, KHÓA 15 Xem chi tiết
KẾ HOẠCH THI/KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
CÁC LỚP VĂN HÓA Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
KHOA CƠ BẢN Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Tháng 9 năm 2021
Tháng 10 năm 2021
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO Tháng 9 năm 2021
Tháng 10 năm 2021
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021
KHOA KINH TẾ Tháng 10 năm 2021
KHOA XÂY DỰNG Tháng 4 năm 2021
Tháng 5 năm 2021