Sứ Mạng – Tầm Nhìn

I. Sứ mạng

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao về kinh tế và kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

II. Tầm nhìn:

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn trường chất lượng cao.

trường GTVT TWIIIMô hình quy hoạch và phát triển nhà trường đến năm 2030