DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Theo Quyết định số: 111/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT TW III

STT NGHỀ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH XẾP LOẠI SỐ HIỆU VÀO SỔ
1 Cắt gọt kim loại Phan Tấn Đạt 09/01/2004 Trung bình khá 000215 215-23/K13
2 Kế toán doanh nghiệp Lê Vy 03/10/2005 Trung bình khá 000216 216-23/K14

Theo Quyết định số: 195/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT Trung ương III

STT NGHỀ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH XẾP LOẠI SỐ HIỆU VÀO SỔ
1 Cắt gọt kim loại Nguyễn Thanh An 29/6/2005 Khá 000131 131-22/K14
2 Cắt gọt kim loại Đặng Tiến Anh 09/6/2005 Khá 000132 132-22/K14
3 Cắt gọt kim loại Châu Gia Bảo 21/12/2005 Trung bình khá 000133 133-22/K14
4 Cắt gọt kim loại Huỳnh Quốc Bảo 05/01/2005 Trung bình khá 000134 134-22/K14
5 Cắt gọt kim loại Lê Danh Điệp 06/9/2005 Khá 000135 135-22/K14
6 Cắt gọt kim loại Huỳnh Trung Hiếu 26/02/2005 Trung bình khá 000136 136-22/K14
7 Cắt gọt kim loại Nguyễn Huy Hoàng 24/01/2004 Trung bình khá 000137 137-22/K14
8 Cắt gọt kim loại Phạm Quang Huy 11/7/2005 Trung bình khá 000138 138-22/K14
9 Cắt gọt kim loại Nguyễn Võ Duy Khánh 25/02/2005 Trung bình khá 000139 139-22/K14
10 Cắt gọt kim loại Trương Tín Nguyên 12/10/2005 Trung bình khá 000140 140-22/K14
11 Cắt gọt kim loại Nguyễn Chí Trung 19/9/2005 Khá 000141 141-22/K14
12 Điện công nghiệp Trần Hoàng Gia Bảo 14/7/1998 Khá 000142 142-22/K14
13 Điện công nghiệp Nguyễn Thành Đạt 17/5/2005 Trung bình khá 000143 143-22/K14
14 Điện công nghiệp Lê Minh Dương 28/5/2002 Trung bình khá 000144 144-22/K14
15 Điện công nghiệp Đỗ Tấn Khiêm 13/5/2005 Khá 000145 145-22/K14
16 Điện công nghiệp Nguyễn Lê Quốc Kiệt 17/11/2005 Khá 000146 146-22/K14
17 Điện công nghiệp Hoắc Hoàng Lâm 26/8/2005 Khá 000147 147-22/K14
18 Điện công nghiệp Chu Hải Nam 21/02/2004 Trung bình khá 000148 148-22/K14
19 Điện công nghiệp Huỳnh Trọng Nghĩa 04/8/2005 Khá 000149 149-22/K14
20 Điện công nghiệp Nguyễn Hoàng Nhân 20/8/2005 Trung bình khá 000150 150-22/K14
21 Điện công nghiệp Nguyễn Bảo Phong 13/12/1997 Khá 000151 151-22/K14
22 Điện công nghiệp Mai Hoàng Phúc 30/3/2004 Khá 000152 152-22/K14
23 Điện công nghiệp Nguyễn Đức Quyền 10/11/2005 Khá 000153 153-22/K14
24 Điện công nghiệp Nguyễn Quốc Thịnh 13/5/2005 Khá 000154 154-22/K14
25 Điện công nghiệp Huỳnh Nguyễn Phong Vinh 30/01/2005 Giỏi 000155 155-22/K14
26 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Ngô Đặng Minh Bảo 14/7/2005 Khá 000156 156-22/K14
27 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Phạm Nguyễn Thiên Bảo 21/11/2004 Khá 000157 157-22/K14
28 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lê Quốc Cường 30/5/2005 Trung bình khá 000158 158-22/K14
29 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lê Tấn Đạt 17/4/2005 Khá 000159 159-22/K14
30 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Bùi Văn Giáp 13/10/2005 Trung bình khá 000160 160-22/K14
31 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lê Trung Hiếu 03/9/2005 Khá 000161 161-22/K14
32 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Tôn Thất Hòa 27/12/2004 Trung bình khá 000162 162-22/K14
33 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Huỳnh Bảo Huy 28/10/2005 Trung bình khá 000163 163-22/K14
34 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Phạm Quốc Kỳ 05/01/2005 Trung bình khá 000164 164-22/K14
35 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Vũ Luân 26/02/2002 Khá 000165 165-22/K14
36 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lê Hoàng Nam 29/4/2004 Khá 000166 166-22/K14
37 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Vủ Hoài Nam 06/12/2005 Khá 000167 167-22/K14
38 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Hoàng Nhân 11/10/2003 Trung bình khá 000168 168-22/K14
39 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Đắc Phi 14/12/2002 Trung bình khá 000169 169-22/K14
40 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Thạch Văn Thanh Phong 19/3/2005 Khá 000170 170-22/K14
41 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Châu Đức Quân 21/5/2005 Trung bình khá 000171 171-22/K14
42 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trần Vy Quý 21/10/2005 Khá 000172 172-22/K14
43 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Phạm Tấn Tài 01/01/2005 Khá 000173 173-22/K14
44 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Huỳnh Xuân Thanh 23/6/2005 Khá 000174 174-22/K14
45 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Hoàng Gia Thịnh 15/12/2005 Trung bình khá 000175 175-22/K14
46 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Vũ Thành Trung 06/02/2003 Khá 000176 176-22/K14
47 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Vũ Anh Tú 24/12/2005 Trung bình khá 000177 177-22/K14
48 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Văn Thanh Tùng 11/10/1998 Khá 000178 178-22/K14
49 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Quang Vinh 23/3/2004 Trung bình khá 000179 179-22/K14
50 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Trần Hoàng Vỹ 19/10/2005 Khá 000180 180-22/K14
51 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Hồ Quang Bách 22/12/2002 Khá 000181 181-22/K14
52 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Hoài Bảo 24/9/2005 Khá 000182 182-22/K14
53 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Dương Thanh Bình 22/4/2005 Khá 000183 183-22/K14
54 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cù Phạm Minh Cường 19/10/2004 Khá 000184 184-22/K14
55 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Huỳnh Văn Dự 12/9/2004 Khá 000185 185-22/K14
56 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Hồ Hoàng Duy 25/9/2005 Khá 000186 186-22/K14
57 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Phạm Tiến Hoàn 15/02/2005 Khá 000187 187-22/K14
58 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đinh Lê Gia Huy 13/9/2005 Khá 000188 188-22/K14
59 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lê Nông Văn Minh 22/10/2005 Trung bình khá 000189 189-22/K14
60 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đồng Xuân Tấn Phát 16/7/2005 Trung bình khá 000190 190-22/K14
61 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Dương Văn Quang 28/10/2005 Trung bình khá 000191 191-22/K14
62 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Minh Tâm 19/7/2005 Khá 000192 192-22/K14
63 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Huỳnh Thiện Thanh 24/12/2005 Khá 000193 193-22/K14
64 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Khưu Trí Vỹ 25/9/2005 Trung bình khá 000194 194-22/K14
65 Kế toán doanh nghiệp Tạ Phương Anh 16/3/2005 Khá 000195 195-22/K14
66 Kế toán doanh nghiệp Lâm Cơ Gia Bảo 17/9/2005 Trung bình khá 000196 196-22/K14
67 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Minh Châu 19/3/2004 Khá 000197 197-22/K14
68 Kế toán doanh nghiệp Lê Hoàng Duy Khánh 26/6/2005 Giỏi 000198 198-22/K14
69 Kế toán doanh nghiệp Mai Quốc Kỳ 10/02/2005 Khá 000199 199-22/K14
70 Kế toán doanh nghiệp Đào Thị Kim Lan 11/12/2005 Khá 000200 200-22/K14
71 Kế toán doanh nghiệp Hà Thị Mỹ Nga 21/01/2005 Trung bình khá 000201 201-22/K14
72 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Kim Nga 20/10/2001 Giỏi 000202 202-22/K14
73 Kế toán doanh nghiệp Đặng Thị Yến Nhi 30/12/2005 Trung bình khá 000203 203-22/K14
74 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Tú Quyên 16/5/2005 Giỏi 000204 204-22/K14
75 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Trung Tín 23/11/2003 Giỏi 000205 205-22/K14
76 Kế toán doanh nghiệp Huỳnh Trọng Tính 09/01/2005 Giỏi 000206 206-22/K14
77 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Tuyền 21/4/2003 Khá 000207 207-22/K14
78 Kế toán doanh nghiệp Đào Anh Dũng 23/12/2003 Khá 000208 208-22/K13
79 Kế toán doanh nghiệp Mai Thị Thanh Phương 09/9/2004 Trung bình khá 000209 209-22/K13
80 Điện công nghiệp Nguyễn Phi Trường 25/9/2004 Trung bình 000210 210-22/K13
81 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Hoài Ân 25/6/2004 Trung bình khá 000211 211-22/K13
82 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Hoàng Phương Nam 16/6/2004 Trung bình khá 000212 212-22/K13
83 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Nguyễn Thái Nguyên 11/9/2003 Trung bình khá 000213 213-22/K13
84 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Lê Trọng Phú 08/01/2004 Trung bình khá 000214 214-22/K13

Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ Trung cấp các khóa trước:

  • Theo Quyết định số: 317/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 06-10-2023 >>xem chi tiết<<
  • Theo Quyết định số: 111/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 11-05-2023 >>xem chi tiết<<
  • Theo Quyết định số: 195/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 08-11-2022 >>xem chi tiết<<
  • Theo Quyết định số: 91/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 28-06-2022 >>xem chi tiết<<
  • Theo Quyết định số: 79/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 02-06-2022 >>xem chi tiết<<
  • Theo Quyết định số: 45/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 24-03-2022 >>xem chi tiết<<
  • Theo Quyết định số: 67/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 15-04-2021 >>xem chi tiết<< 
  • Theo Quyết định số: 250/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 21-10-2020 >>xem chi tiết<<
  • Theo Quyết định số: 19/QĐ- CĐGTVTTWIII ngày 13-02-2020 >>xem chi tiết<<
All in one