PHÒNG ĐÀO TẠO

Điện thoại: (028) 38605088 – Fax: (84.8) 38611567

I. Chức Năng

—––  Phòng Đào tạo là phòng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác giảng dạy và học tập trong Trường bao gồm các hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp, và Sơ cấp.
—–– Là phòng chức năng chính giúp Hiệu trưởng toàn bộ lĩnh vực Đào tạo và phát triển Nhà trường.
—–– Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo.
—–– Xây dựng các quy chế và văn bản phục vụ tổ chức và quản lý đào tạo.
—–– Tổ chức xây dựng, quản lý chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy, học tập.
—–– Tổ chức tuyển sinh và các cuộc thi học thuật cấp Trường có liên quan.
—–– Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy và học tập.
—–– Theo dõi quá trình giảng dạy, học tập và kết quả học tập.
—–– Quản lý việc in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo.
—–– Thực hiện tuyển sinh, đạo tạo lái xe cơ giới đường bộ.
—–– Các nhiệm vụ khác theo phân công của Nhà trường.

II. Nhiệm Vụ

1.
 
Nghiên cứu, đề xuất phương án phát triển nhà trường, tham mưu cho Hiệu trưởng  công tác tổ chức và bổ nhiệm cán bộ trong khối Đào tạo.
2. Xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng qui  hoạch, kế hoạch đào tạo.
3.
 
Xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, kết hợp với các khoa tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học.
4. Tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.
5. Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai, thực hiện các văn bản pháp qui về đào tạo.
6.
 
Soạn thảo các văn bản, qui định về công tác đào tạo để hướng dẫn các nghiệp vụ về công tác giáo vụ, kế hoạch đào tạo.
7. Tổ chức và thực hiện  công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
8.
 
Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê báo cáo về công tác đào tạo theo qui định của cơ quan  quản lý cấp trên và Hiệu trưởng.
9. Xây dựng tiến độ giảng dạy, phối hợp với các khoa xây dựng thời khóa biểu cho các lớp.
10. Kết hợp với các Khoa tổ chức nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy.
11. Xây dựng quan hệ với các doanh nghiệp để liên kết đào tạo có địa chỉ.
12.
 
Phối hợp với các Khoa đề xuất công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác thi đua khen thưởng và  xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.
13.
 
Lưu trữ kết quả đào  tạo, chứng chỉ nghề, chứng nhận bậc thợ; Cấp  phát bằng tốt nghiệp cho học sinh chính qui, quản lý hồ sơ học sinh, các biểu mẫu đào tạo.
14. Tổ chức công tác hội giảng, thi học sinh giỏi cấp Trường trở lên.
15. Chuyển giao phương pháp giảng dạy mới cho giáo viên và quản lý các thiết bị dạy lý thuyết công nghệ mới.
16. Thường trực Hội đồng tư vấn kỹ thuật đầu tư  xây dựng và mua sắm thiết bị đào tạo.
17.
 
Thường trực Hội đồng đào tạo Nhà trường, Hội đồng thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, tuyển sinh, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Trường.
18. Xây dựng các dự án của Trường
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Quyền Hạn

1. Trưởng phòng được sử dụng con dấu của nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh Hiệu trưởng.
2. Xác nhận kết quả học tập của học sinh
3. Kiểm tra và đề nghị xử lý các cá nhân và tập thể vi phạm trong quá trình đào tạo.
4.
 
Trực tiếp đề nghị bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên của phòng.

IV. Cơ Cấu Tổ Chức

     Hiện tại, nhân sự của phòng gồm 12 cán bộ, viên chức, người lao động. Trong đó:
—–– Thầy Nguyễn Hoài Vũ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Khối văn phòng đào tạo, Trưởng phòng Đào tạo.
—–– Cô Võ Thị Hiền – Tổ trưởng tổ công đoàn phòng, Giảng viên.
—–– Cô Nguyễn Xuân Chọn – Chuyên viên.
—–– Cô Nguyễn Thị Hương Giang – Giảng viên.
—–– Cô Hồ Ngọc Hồng Tiên – Trưởng ban Đào tạo lái xe
—–– Thầy Nguyễn Minh Khương – Giảng viên
—–– Cô Nguyễn Thị Hà – Chuyên viên
—–– Cô Phạm Thái Hà – Chuyên viên
—–– Thầy Trần Tiến Anh – Chuyên viên
—–– Cô Mai Hà Phương – Chuyên viên
—–– Cô Bùi Thị Thu Hiền – Nhân viên
—–– Thầy Phạm Hoàng Nam – Nhân viên
     Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

V. Nguyên Tắc Hoạt Động

1. Hiệu trưởng điều hành mọi hoạt động của phòng thông qua Trưởng phòng.
2.
 
Trưởng phòng điều hành mọi hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong phòng.
3.
 
Phó phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được phân công.
4.
 
Tổ trưởng tổ nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ do phòng giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và nhiệm vụ của tổ nghiệp vụ.
5.
 
Cán bộ, nhân viên trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được giao.
6.

 

Trong trường hợp Hiệu trưởng làm việc trực tiếp với Phó trưởng phòng và cán bộ, nhân viên của phòng thì Phó trưởng phòng và cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với Trưởng phòng.
7.
 
Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

VI. Hình ảnh 

All in one