BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CĐ GTVT TW III
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG QUY ĐỊNH GIỜ HỌC
I. HỌC LÝ THUYẾT:
TIẾT HỌC GIỜ HỌC BUỔI SÁNG
Tiết 1 7 GIỜ 15 ĐẾN 8 GIỜ 00
Tiết 2 8 GIỜ 00 ĐẾN 8 GIỜ 45
Tiết 3 8 GIỜ 45 ĐẾN 9 GIỜ 30
Nghỉ giải lao 20 PHÚT
Tiết 4 9 GIỜ 50 ĐẾN 10 GIỜ 35
Tiết 5 10 GIỜ 35 ĐẾN 11 GIỜ 20
TIẾT HỌC GIỜ HỌC BUỔI CHIỀU
Tiết 1 13 GIỜ 00 ĐẾN 13 GIỜ 45
Tiết 2 13 GIỜ 45 ĐẾN 14 GIỜ 30
Tiết 3 14 GIỜ 30 ĐẾN 15 GIỜ 15
Nghỉ giải lao 20 PHÚT
Tiết 4 15 GIỜ 35 ĐẾN 16 GIỜ 20
Tiết 5 16 GIỜ 20 ĐẾN 17 GIỜ 05
II. HỌC THỰC HÀNH:
     *Buổi sáng từ 7 giờ 15 đến 11 giờ 15 (Nghỉ giải lao 30 phút: từ 9 giờ 00 đến 9 giờ 30)
     *Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 (Nghỉ giải lao 30 phút: từ 15 giờ 00 đến 15 giờ 30)
All in one