SODOTOCHUC 2021

 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG – BAN GIÁM HIỆU

Ths. Vũ Đức Thiệu Chủ tịch HĐ trường ĐT:        (028) 38605032
Email:   ducthieu@cvct3.edu.vn
Ths. Hoàng Văn Tân Phó Hiệu Trưởng
Phụ trách nhà trường
Email:    hoangtan@cvct3.edu.vn
Ths. Vũ Mạnh Hùng
Phó Hiệu Trưởng
ĐT/Fax: (028) 38648482
Email:     hunggtvttw3@gmail.com