BAN GIÁM HIỆU

Ths.Vũ Đức Thiệu Hiệu Trưởng ĐT:        (028) 38605032
Email:   ducthieu@cvct3.edu.vn
Ths. Vũ Mạnh Hùng Phó Hiệu Trưởng ĐT/Fax: (028) 38648482
Email:     hunggtvttw3@gmail.com