BAN GIÁM HIỆU

Ths.Vũ Đức Thiệu Hiệu Trưởng ĐT:        (028) 38605032
Email:   ducthieu@cvct3.edu.vn
Ths. Vũ Mạnh Hùng Phó Hiệu Trưởng
(Phụ trách công tác đào tạo)
ĐT/Fax: (028) 38648482
Email:     hunggtvttw3@gmail.com
Ths. Hoàng Văn Tân Phó Hiệu Trưởng
(Phụ trách công tác hành chính)
Email:    hoangtan_77@yahoo.com