PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ

I. Chức Năng

     Phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề là đơn vị chức năng thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III: 

– Tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo của Trường.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường theo đúng quy trình kiểm định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

II. Nhiệm Vụ

1. Công tác khảo thí

a. Căn cứ các quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để tham mưu Ban Giám hiệu ban hành các quy chế, quy định và giải pháp về công tác khảo thí của Trường.

b. Quản lý và sử dụng ngân hàng đề kiểm tra kết thúc môdun/môn học của các khoa chuyên môn theo quy định.

c. Quản lý, tổ chức kiểm tra kết thúc môdun/môn học và tổ chức thi tốt nghiệp theo quy định. Chuyển giao kết quả điểm kiểm tra, thi tốt nghiệp của các kỳ kiểm tra, thi cho các đơn vị liên quan.

2. Công tác tự kiểm định

a. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và tự kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề và các chương trình đào tạo của nhà trường. Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…) về chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện.

b. Tổ chức tập huấn và tư vấn cho các đơn vị trong Trường các nội dung và các biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Nhà nước ban hành.

c. Tham mưu với Hiệu trưởng các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng do Nhà nước ban hành và quy chuẩn quốc tế.

3. Công tác đảm bảo chất lượng

a. Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo qua kết quả thi và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

b. Đánh giá khả năng tìm kiếm việc làm của học sinh, sinh viên các chuyên ngành được đào tạo sau khi tốt nghiệp đối với nhu cầu của xã hội.

c. Tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, bao gồm: nghiên cứu, khảo sát và lấy ý kiến giáo viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ Cấu Tổ Chức

  1. Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề được sử dụng con dấu của Nhà trường khi ký thừa lệnh Hiệu trưởng.
  2. Biên chế: 01 trưởng phòng, từ 01 đến 02 phó trưởng phòng và các nhân viên.
  3. Trưởng phòng, phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định cuả pháp luật.

IV. Nguyên Tắc Hoạt Động

– Hiệu trưởng điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

– Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ chuyên viên, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc được phân công và các tiêu cực xảy ra (nếu có) ở Phòng mình.

– Nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện các công việc do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về  những  việc đó.

– Trong trường hợp Hiệu trưởng làm việc trực tiếp với Phó trưởng phòng hoặc nhân viên của Phòng thì cá nhân đó có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với Trưởng phòng.