KẾ HOẠCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA 13

Ngày Môn thi Các lớp Phòng thi Ghi chú
16/5/2022 Sáng Chính trị CĐ13S

CĐ13ĐCN

CĐ13KTL

CĐ13KT

CĐ13XD

TC13CK1

vắng rớt các khóa trước

101, 102,

103, 201

202, 203

401,402 403, 14

15,17

 

17/5/2022 Sáng Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp CĐ13S 101,102,

103,201

202,307

CĐ13ĐCN 203, 401
CĐ13KTL 402, 403
CĐ13KT 15
CĐ13XD 17
TC13CK1 14
19/5/2022 Sáng Thực hành nghề sử dụng phần mềm kế toán CĐ13KT 303
20/5/2022 Sáng Thực hành nghề chứng từ sổ sách kế toán CĐ13KT 202
18/5/2022 đến 24/5/2022 Cả ngày Thực hành nghề nghiệp Các lớp thi

thực hành nghề

Xưởng thực hành các khoa

*Thời gian:  – Buổi sáng: bắt đầu 07h30’

                     – Buổi chiều: bắt đầu 13h30’

*Ghi chú: – HSSV đi thi mang theo thẻ HSSV hoặc chứng minh nhân dân.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2022
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

( Đã ký)

Vũ Mạnh Hùng

Có thể bạn quan tâm