KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP
HỆ TRUNG CẤP KHÓA 12

     Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 12 như sau:
1.
Nội dung:
– Thi tốt nghiệp đối với học sinh hệ trung cấp khóa 12 và vắng, rớt các khóa trước;
– Thi tốt nghiệp văn hóa trung học phổ thông đối với học sinh hệ trung cấp khóa 11.
2. Kế hoạch:

Ngày Công việc Ghi chú
28/8/2020 – Khoa đề xuất danh sách tiểu ban ra đề thi, chấm thi (có sự tham gia của doanh nghiệp), thời gian thi, hình thức thi lý thuyết nghề (vấn đáp, tự luận…) nộp về phòng Đào tạo.

– Khoa đề xuất danh sách tiểu ban coi thi nộp về phòng Đảm bảo CLDN.

– Các Khoa đôn đốc học sinh hoàn tất học phí, hồ sơ nhập học còn thiếu trước ngày họp xét tư cách học sinh dự thi tốt nghiệp.

Các khoa tự xây dựng đề thi, đáp án, thang điểm.
10/9/2020 – Khoa nộp danh sách học sinh dự thi tốt nghiệp về phòng Đào tạo.

– Học sinh vắng, rớt các khóa trước lập danh sách riêng (kèm đơn xin dự thi tốt nghiệp đã được Ban giám hiệu ký).

11/9/2020 – Dự kiến: Hội đồng thi tốt nghiệp họp xét tư cách học sinh dự thi.

– Công bố danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi.

– Các khoa nộp đề thi, đáp án, thang điểm về phòng Đảm bảo CLDN.

3. Lịch thi tốt nghiệp:

Ngày thi Môn thi Buổi thi
21/9/2020 Chính trị Sáng
22/9/2020 Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Sáng
23/9/2020 đến 25/9/2020 Thực hành nghề nghiệp Cả ngày

4. Lịch thi tốt nghiệp văn hóa THPT:

Ngày thi Môn thi Buổi thi
24/9/2020 Văn Sáng
Chiều
25/9/2020 Toán Sáng
Hóa Chiều

* Thời gian:    – Buổi sáng: bắt đầu 7h30’
                       – Buổi chiều: bắt đầu 13h30’
* Ghi chú: Các khoa chủ động triển khai tổ chức thi lại (nếu có), ôn tập lý thuyết nghề, thực hành nghề theo kế hoạch của Khoa đã được Hiệu trưởng duyệt.
     Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 12. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Đức Thiệu

Có thể bạn quan tâm

All in one