Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng  6 năm 2024

KẾ HOẠCH
Về việc thi tốt nghiệp trình độ trung cấp khóa 16 và vắng rớt các khóa trình độ trung cấp, cao đẳng

     Căn cứ Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ;
     Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-CĐGTVTTWIII ngày 27/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT TWIII ban hành Quy chế tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế;
     Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2023 – 2024, Trường Cao đẳng GTVT TW III xây dựng Kế hoạch thi tốt nghiệp trình độ trung cấp khóa 16 và vắng rớt các khóa trình độ trung cấp, cao đẳng như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu:
  • Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quy chế đào tạo của Trường;
  • Hoàn thành khóa học đối với học sinh, sinh viên (HSSV) theo quy định;
  • Kỳ thi tốt nghiệp phải đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan, an toàn, đúng Quy chế đào tạo.
 2. Đối tượng dự thi:
  • Học sinh các lớp trung cấp khóa 16 và HSSV vắng rớt các khóa trình độ trung cấp, cao đẳng.
 3. Kế hoạch:

  Thời gian Nội dung Ghi chú
  15/7/2024 Khoa đề xuất danh sách Tiểu ban ra đề thi, chấm thi (có sự tham gia của doanh nghiệp), thời gian thi, hình thức thi (vấn đáp, tự luận…) nộp về phòng Đào tạo. Các Khoa xây dựng đề thi, đáp án, thang điểm theo quy định.
  05/8/2024 Khoa đề xuất danh sách tiểu ban coi thi nộp về phòng Đảm bảo CL và Quan hệ DN.  
  13/8/2024 – Khoa nộp danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp về phòng Đào tạo.

  – HSSV vắng, rớt các khóa trước lập danh sách riêng (kèm đơn xin dự thi tốt nghiệp đã được Ban giám hiệu ký).

  15/8/2024 – Dự kiến: Hội đồng thi tốt nghiệp họp xét điều kiện HSSV dự thi.

  – Công bố danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi.

  – Khoa nộp đề thi, đáp án, thang điểm về phòng Đảm bảo CL và Quan hệ DN.

 4. Lịch thi tốt nghiệp:
Ngày thi Môn thi Buổi thi
26/8/2024 Lý thuyết chuyên môn Sáng
27/8/2024 Chính trị (dành cho HSSV khóa cũ nếu có) Sáng
27/8/2024 đến

30/8/2024

Thực hành Cả ngày
 • Thời gian:   
  • Buổi sáng: bắt đầu 7h30’
  • Buổi chiều: bắt đầu 13h30’
 • Ghi chú: Các Khoa chủ động triển khai tổ chức thi lại (nếu có), ôn tập thi tốt nghiệp cho HSSV theo kế hoạch của Khoa đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch thi tốt nghiệp trình độ trung cấp khóa 16 và vắng rớt các khóa trình độ trung cấp, cao đẳng. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Có thể bạn quan tâm

All in one